ΤΕΝΑ Sheffield Knives Israeli Commando Knife.JONE NOWILL SHEFFIELD EST.A.D.1700 ΥΔΑΜΕΞΑ