Guns.ru Talks
Украина
Закон Украины об оружии ( 7 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 12 : 123456789101112
Автор
Тема: Закон Украины об оружии
dextron911
25-4-2009 11:26 dextron911 первое сообщение в теме:
перемещено из купля-продажа. Украина.


Предлогаю кто что знает о законе Украины по поводу оружия сцылочки сюда выкладывать типа этого http://www.shooting-ua.com/zakons.htm

Закон Украiни про зброю
Роздiл 1. Загальнi положення
Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi спецiальнi термiни вживаються в такому значеннi:

- державнi органи - органи державноi влади та iншi державнi органи;

- посадовi особи - це особи, якi постiйно чи тимчасово здiйснюють функцii представникiв влади, а також займають постiйно чи тимчасово на пiдприемствах, в установах чи органiзацiях незалежно вiд форм власностi посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно - розпорядчих або адмiнiстративно - господарчих обов'язкiв, або виконують такi обов'язки за спецiальним повноваженням.

- пiдприемства, що мають особливi статутнi завдання - пiдприемства, установи та органiзацii незалежно вiд форм власностi, яким чинним законодавством Украiни дозволено володiння чи користування зброею для виконання виробничих, охоронних або iнших, пов'язаних з обiгом зброi, функцiй;

- зброя - пристроi, прилади i предмети, спецiально виготовленi, конструктивно призначенi i технiчно придатнi для ураження живоi або iншоi цiлi i якi не мають iншого виробничого чи господарсько-побутового призначення;
- основнi частини зброi - частини зброi, що визначають ii функцiональне призначення i пiдлягають клеймуванню та нумеруванню на виробництвi;

- вогнепальна зброя - зброя, призначена для ураження цiлi на вiддалi метальним снарядом, що приводиться в рух миттевим вивiльненням хiмiчноi енергii заряду пороху чи iншоi речовини;

- стрiлецька вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, калiбр ствола якоi не перевищуе 25 мiлiметрiв;

- нарiзна вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, що мае спiральнi нарiзи у направляючiй частинi ствола i призначена, в основному, для кульовоi стрiльби;

- гладкоствольна вогнепальна зброя - це вид вогнепальноi зброi з гладкими стволами, гладкоствольнi рушницi iз свердловиною "парадокс" з нарiзами 100-140мм на початку або в кiнцi ствола, гладкоствольнi рушницi з свердловиною "сюпра";

- комбiнована зброя - вид вогнепальноi зброi, що одночасно поеднуе нарiзнi та гладкi стволи або мае при гладкому каналi ствола нарiзне свердлiння бiля дульного зрiзу;

- бойовi припаси - пристроi, конструктивно призначенi й технiчно придатнi для пострiлу зi зброi вiдповiдного виду з метою ураження живоi чи iншоi цiлi снарядом (кулею, шротом тощо);

- пневматична зброя - зброя, призначена для ураження цiлi на вiддалi метальним снарядом (кулею), що приводиться в рух енергiею стиснутих газiв або повiтря;
- холодна зброя - зброя, призначена для ураження цiлi шляхом використання лише м'язовоi сили людини або механiчноi енергii;

- холодна ручна зброя - холодна зброя, яка утримуеться руками людини i використовуеться для ураження цiлi при безпосередньому контактi з нею;
- холодна метальна зброя - холодна зброя, призначена для ураження цiлi на вiддалi метальним снарядом, приведеним у дiю механiчним пристроем чи мускульною енергiею людини;

- вiйськова зброя - зброя, що перебувае на озброеннi Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань i призначена для вирiшення бойових та оперативно-службових завдань з метою забезпечення виконання покладених на них функцiй;

- службово-штатна зброя - службово-штатною зброею вважаеться короткоствольна нарiзна (крiм автоматичноi), довгоствольна нарiзна (крiм автоматичноi), гладкоствольна довгоствольна зброя, нарiзна мисливська, придбана в порядку встановленому цим Законом та iншими законодавчими актами Украiни, мiнiстерствами, iншими центральними органами державноi влади, пiдприемствами, установами й органiзацiями незалежно вiд форм власностi, що мають особливi статутнi завдання, для озброення особового складу охорони, своiх працiвникiв, посадових осiб, яким згiдно iз законодавством та видом дiяльностi дозволено користуватися зброею;
- цивiльна зброя - зброя, призначена для використання громадянами з метою iндивiдуального захисту, полювання i зайняття спортом;
- несучасна зброя - знята з виробництва та озброення Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань зброя, до якоi не виготовляються боеприпаси, а також зброя зазначеного вище типу, виготовлена в сучасних умовах в одиничних екземплярах та малих партiях спецiально для виставок (експозицiй) та колекцiонування;
- газова зброя - вид ствольноi зброi (пiстолети i револьвери калiбром до 12 мм), призначеноi для тимчасового ураження живоi цiлi на обмеженiй вiдстанi або площi речовинами сльозоточивоi та подразнюючоi дii;
- саморобна зброя - зброя, повнiстю або частково виготовлена в кустарних умовах без вiдповiдного дозволу;
- перероблена зброя - зброя заводського виготовлення, яка внаслiдок внесення технiчних змiн в кустарних умовах без вiдповiдного дозволу, набула новi якостi (меншi розмiри, придатнiсть до автоматичноi стрiльби тощо);

- обiг зброi - виробництво, ремонт, реалiзацiя, придбання, користування, носiння, застосування, зберiгання, колекцiонування, передача, перевезення, експорт, iмпорт, ввезення, транзитне перевезення та вивезення з територii Украiни зброi та ii основних частин;

- виробництво зброi та боеприпасiв - це виготовлення зброi, ii основних частин та (або) складання зброi, виготовлення або спорядження боеприпасiв чи виготовлення пiротехнiчних сумiшей до них;

- реалiзацiя зброi - торгiвля зброею, основними частинами до неi, боеприпасами, патронами вiдповiдно до отриманих лiцензiй та на пiдставi виданих дозволiв;

- ремонт зброi - це лагодження, реставрацiя чи переробка зброi шляхом усунення пошкоджень, замiни, вiдновлення або вiдповiдноi обробки спрацьованих деталей;

- зберiгання зброi (боеприпасiв) - володiння ними у мiсцi, що не знаходиться безпосередньо при особi;

- носiння зброi - носiння зарядженоi зброi особою поза мiсцем ii постiйного зберiгання;

- перевезення (перенесення) зброi та боеприпасiв - транспортування iх як багажу, або разом з собою у станi, що виключае можливiсть миттевого застосування зброi;

- стан, що виключае можливiсть миттевого застосування зброi - зброя у розрядженому, розiбраному станi;

- застосування зброi - здiйснення умисного прицiльного пострiлу, або iнший спосiб використання бойових властивостей зброi з метою ураження живоi чи iншоi цiлi, подачi сигналу тощо;

- сертифiкацiя зброi i бойових припасiв - пiдтвердження уповноваженими державними органами вiдповiдностi тактико-технiчних даних конкретних видiв i типiв зброi, бойових припасiв до неi обов'язковим вимогам нормативно-правових актiв iз стандартизацii.
Стаття 2. Класифiкацiя зброi

Залежно вiд тактико-технiчних даних, призначення i способу виготовлення вся зброя подiляеться на такi види:
1. Вiйськова
2. Службово-штатна
3. Цивiльна:
а) мисливська
б) спортивна
в) нагородна
г) самооборони
д) сигнальна
е) колекцiйна
4. Холодна
5. Учбова (iмiтацiйна)
6.Саморобна.
Окремi види зброi можуть подiлятися на системи й моделi.
Приналежнiсть конкретних зразкiв зброi (крiм саморобноi) до зазначених типiв i видiв, а також до систем i моделей встановлюеться у Державному збройовому кадастрi Украiни.
Стаття 3. Державний збройовий кадастр

Державний збройовий кадастр - офiцiйний збiрник систематизованих вiдомостей про зброю i боеприпаси, обiг яких дозволений на територii Украiни.

Державний збройовий кадастр видаеться i ведеться Державним комiтетом Украiни по стандартизацii, метрологii та сертифiкацii (Держстандартом Украiни). Вiдомостi про зброю заносяться до Державного збройового кадастру Держстандартом Украiни на пiдставi позитивних результатiв сертифiкацii на протязi одного мiсяця з дня й завершення.

Кадастр перевидаеться один раз на п'ять рокiв.

Держстандарт Украiни два рази на рiк публiкуе систематизованi вiдомостi про внесення змiн i доповнень до Державного збройового кадастру.
Стаття 4. Сертифiкацiя зброi та боеприпасiв

Обов'язковiй сертифiкацii пiдлягае зброя та бойовi припаси, якi виробляються в Украiнi або ввозяться для реалiзацii на ii територiю з-за кордону. Несучасна колекцiйна зброя не пiдлягае сертифiкацii.

Ввезення зброi та боеприпасiв з iнших краiн для проведення iх сертифiкацii здiйснюеться у вiдповiдностi зi статтею 13 цього Закону.

Сертифiкацiя зброi та боеприпасiв проводиться Держстандартом Украiни та його органами в порядку та у вiдповiдностi з вимогами, встановленими чинним законодавством Украiни, а також дiючими на ii територii мiжнародними нормами. Сертифiкацiя зброi та боеприпасiв здiйснюеться за заявками виробникiв чи осiб, що ввозять зброю та боеприпаси на територiю Украiни з метою ii реалiзацii, протягом тридцяти днiв пiсля подання необхiдних документiв. За проведення сертифiкацii зброi сплачуеться державне мито.
Роздiл II. Основи обiгу зброi та боеприпасiв до неi
Стаття 5. Порядок обiгу зброi

Порядок обiгу зброi встановлюеться i регулюеться цим Законом, iншими законодавчими актами, а також постановами Кабiнету Мiнiстрiв Украiни, iншими нормативно-правовими актами, прийнятими уповноваженими державними органами.

Встановленi правила обiгу зброi поширюються також на ii основнi частини та бойовi припаси.
Стаття 6. Обмеження обiгу зброi

На територii Украiни забороняеться:

1) обiг зброi, не внесеноi до Державного збройового кадастру (крiм несучасноi зброi);

2) незаконний обiг зброi та бойових припасiв до зброi;

3) обiг саморобноi та переробленоi зброi, а також вкладних до гладкоствольноi зброi нарiзних стволiв;

4) обiг пристосованих для використання в якостi зброi предметiв ударноi, дробильноi та метальноi дii (кастетiв, кистенiв, нунчакiв, метальних зiрок - сюрикенiв, метальних ножiв, та iнших предметiв ударно-дробильноi дii, за винятком спортивних снарядiв);

5)обiг зброi, що своею формою iмiтуе безпечнi предмети;

6) обiг як службово-штатноi та цивiльноi зброi:

- вогнепальноi автоматичноi самострiльноi зброi, тобто зброi, призначеноi для безперервноi та одиночноi стрiльби;

- зброi, що мае конструкцiю, яка дозволяе складати чи розбирати ii таким чином, що при цьому не втрачаеться здатнiсть здiйснення пострiлу;

7) встановлення на службово-штатнiй та цивiльнiй зброi пристроiв для безшумноi стрiльби i нiчних прицiлiв, якi знаходяться на озброеннi у Збройних Силах Украiни та iнших вiйськових формуваннях;

8) зберiгання та використання за межами спортивних об'ектiв i придбання громадянами вогнепальноi спортивноi нарiзноi зброi, холодноi метальноi i клинковоi спортивноi зброi, пневматичноi зброi кiнетичною енергiею 7,5 Дж i бiльше, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством;

9) пересилання зброi;

10) носiння зброi громадянами пiд час проведення масових публiчних заходiв;

11) носiння з метою особистого захисту холодноi i вогнепальноi довгоствольноi зброi за винятком осiб, яким таке право надане чинним законодавством;

12) придбання, зберiгання i використання громадянами бойових припасiв з кулями бронебiйноi, запалювальноi чи розривноi дii, куль зi змiщеним центром ваги, зi шротовими зарядами до пiстолетiв i револьверiв, а також патронiв споряджених гумовими чи аналогiчними за своiми властивостями метальними снарядами несмертельноi дii, недопущених Мiнiстерством охорони здоров'я Украiни до використання;

13) перебування у власностi громадян, об'еднань громадян вiйськовоi та службово-штатноi зброi.
Стаття 7. Виробництво зброi та боеприпасiв, ремонт зброi

Виробництво зброi, крiм вiйськовоi, ii вузлiв, частин, iх складання, переробка чи ремонт з метою вiдновлення втрачених вражаючих властивостей та виготовлення бойових припасiв i патронiв, iх компонентiв, а також реалiзацiя зброi, ii вузлiв i частин, бойових припасiв i патронiв та iх компонентiв здiйснюються пiдприемствами, органiзацiями та громадянами на пiдставi лiцензiй, що видаються Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни або уповноваженим ним органом.

Без вiдповiдних лiцензiй виготовлення, ремонт i реалiзацiя зброi, бойових припасiв i патронiв не допускаеться.

Виробництво, ремонт i реалiзацiя окремих видiв зброi здiйснюються в порядку, встановленому цим Законом та iншими законодавчими актами Украiни.

Виробники зброi, бойових припасiв i патронiв мають право:
власностi або повного господарського вiдання на виготовлену зброю, бойовi припаси i патрони, а також на прибутки вiд iх реалiзацii;

виготовляти зброю, бойовi припаси i патрони вiдповiдно виданоi лiцензii та продавати iх замовникам;

здiйснювати конструкторськi розробки i випробовувати виготовленi зброю, бойовi припаси i патрони в порядку, встановленому законодавством Украiни.

Виробники зброi, бойових припасiв i патронiв зобов'язанi:
забезпечувати вiдповiднiсть виготовлених зброi, бойових припасiв i патронiв державним стандартам;

засвiдчувати виготовлену зброю маркувальними позначками i облiковими номерами, а бойовi припаси i патрони - маркувальними позначками;

вести облiк виготовлених зброi, бойових припасiв i патронiв;

забезпечувати схороннiсть виготовлених зброi, бойових припасiв i патронiв i запасних частин до неi та компонентiв бойових припасiв i патронiв;

мати сертифiкати на всi види зброi, бойових припасiв i патронiв, що виготовляються;

продавати виготовленi зброю, бойовi припаси i патрони.

Спорядженням патронiв до мисливськоi вогнепальноi гладкоствольноi зброi можуть займатися власники такоi зброi для особистого користування за наявностi дозволу на ii зберiгання i носiння.

Вiйськова зброя та бойовi припаси до неi виготовляються за заявками Збройних Сил Украiни, iнших вiйськових формувань та Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украiни , а також державних органiв, що здiйснюють постачання такоi зброi iншим державам, на державних пiдприемствах у порядку, встановленому цим Законом та законодавством Украiни.
Стаття 8. Реалiзацiя вогнепальноi зброi та боеприпасiв до неi

Порядок реалiзацii вiйськовоi зброi та боеприпасiв до неi визначаеться Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни.

Реалiзацiю службово-штатноi та цивiльноi зброi i боеприпасiв до неi здiйснюють суб'екти господарювання, якi мають вiдповiдну лiцензiю. Порядок i умови реалiзацii цивiльноi та службово-штатноi зброi визначаеться чинним законодавством та iншими нормативно-правовими актами Украiни.
Стаття 9. Суб'екти, що мають право на придбання зброi

Право на придбання вiдповiдних видiв зброi i бойових припасiв на територii Украiни мають:

- державнi органи;

- пiдприемства, установи та органiзацii незалежно вiд форми власностi для озброення особового складу охорони, своiх працiвникiв i посадових осiб, яким згiдно з законодавством та видом дiяльностi дозволено користуватися зброею (далi - пiдприемства, установи i органiзацii, що мають особливi статутнi завдання);

- суб'екти, якi згiдно з чинним законодавством займаються виробництвом, ремонтом, реалiзацiею зброi та бойових припасiв, утриманням стрiлецьких тирiв, стрiльбищ, мисливських стендiв, та iншi, яким таке право надане чинним законодавством;

- спортивнi та мисливськi органiзацii;

-(юридичнi i фiзичнi особи) установи культури, що експонують колекцii зброi, або використовують зброю пiд час кiнозйомок чи проведення циркових вистав за участю хижих звiрiв;

- громадяни Украiни;

- iноземнi громадяни та iноземнi юридичнi особи у порядку, визначеному цим Законом.

Посадовi особи, якi пiдлягають державному захисту вiдповiдно до законодавства Украiни, мають право отримувати в тимчасове користування службово-штатну зброю, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни або уповноваженим ним органом.
Стаття 10. Придбання службово - штатноi зброi

Державнi органи, пiдприемства, що мають особливi статутнi завдання та суб'екти пiдприемницькоi дiяльностi, якi мають право на придбання службово - штатноi зброi, придбавають ii за дозволами органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до статтi 11 цього Закону.

Придбання нарiзноi службово-штатноi зброi та боеприпасiв до неi здiйснюеться за заявками, що надсилаються через Мiнiстерство внутрiшнiх справ Украiни до Мiнiстерства оборони Украiни, а також шляхом придбання iх у iнших суб'ектiв, що мають право на реалiзацiю вiдповiдних видiв зброi, у тому числi за кордоном у порядку, встановленому цим Законом.
Стаття 11. Придбання зброi самооборони

Громадяни Украiни набувають право на придбання зброi самооборони та боеприпасiв до неi за наявностi дозволу на зброю, передбаченого статтею 11 цього Закону, що видаеться окремо на кожен з наступних видiв зброi:

- на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю i боеприпаси до неi, газовi пiстолети i револьвери, патрони до яких зарядженi речовинами сльозоточивоi та дратiвноi дii, пiстолети i револьвери вiтчизняного виробництва для вiдстрiлу патронiв споряджених гумовими або iншими аналогiчними за своiми властивостями метальними снарядами несмертельноi дii - громадянам Украiни, якi досягли 18 - рiчного вiку;

- на вогнепальну комбiновану i нарiзну мисливську зброю. При цьому право на придбання короткоствольноi вогнепальноi зброi iндивiдуального захисту та боеприпасiв до неi мають лише громадяни Украiни з 25 рiчного вiку, якi е народними депутатами Украiни, та депутатами органiв мiсцевого самоврядування, державними службовцями, посади яких вiднесенi до першоi-шостоi категорii, членами Кабiнету мiнiстрiв Украiни, суддями, працiвниками правоохоронних органiв або пенсiонерами таких органiв, попередня робота яких була пов'язана з пiдвищеним ризиком (оперативно-розшукова дiяльнiсть, дiзнання або досудове слiдство).

Придбання i зберiгання громадянами холодноi зброi, обiг якоi не заборонений цим Законом, дозволу на зброю i реестрацii не потребуе.

Громадяни, якi бажають придбати зброю, повиннi пройти курси з вивчення основ законодавства Украiни щодо зброi, ii технiчноi конструкцii та правил безпечного поводження зi зброею, а також практичноi стрiльби. Органiзацiя вiдповiдних курсiв покладаеться на органи внутрiшнiх справ.

Для отримання дозволу на зброю громадяни подають органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання заяву встановленоi форми, довiдку про закiнчення вiдповiдних курсiв, проходять медичний огляд, перевiрку органiв внутрiшнiх справ та складають залiк з основ чинного законодавства та правил поводження зi зброею i навичок щодо ii застосування.

Дозвiл на зброю видаеться на кожну одиницю зброi вiдповiдного виду. Заява громадянина про отримання дозволу на кiлька одиниць зброi повинна мiстити обгрунтування такоi необхiдностi.

Бойовi припаси та патрони до цивiльноi зброi придбаваються громадянами на пiдставi дозволiв на зберiгання i носiння зброi, в порядку, що визначаеться нормативними актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украiни.

Стаття 12. Придбання, ввезення та вивезення зброi iноземцями

Iноземцi мають право на придбання цивiльноi зброi бойових припасiв i патронiв за дозволами, що видаються органами внутрiшнiх справ на пiдставi клопотань дипломатичних представництв або консульських установ держав, громадянами яких вони е, а також мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчоi влади Украiни за умови вивезення такоi зброi з Украiни не пiзнiше як через 5 днiв пiсля ii придбання.

Iноземцi, якi отримали посвiдки на постiйне проживання в Украiнi, мають право на придбання зброi в порядку, встановленому для громадян Украiни.

Мисливська та спортивна зброя може ввозитися iноземцями в Украiну за наявностi вiдповiдного дозволу органiв внутрiшнiх справ та угоди про полювання, укладеноi з мисливськими господарствами або запрошення мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчоi влади для участi у спортивних змаганнях.

Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчоi влади, що запрошують iноземцiв для участi у полюваннi чи спортивних змаганнях, зобов'язанi забезпечити надiйне зберiгання зброi та бойових припасiв, що ввозяться.

Така зброя повинна бути вивезена з Украiни у термiн, встановлений зазначеною угодою чи запрошенням.

Порушення термiну вивезення iноземцями зброi з Украiни тягне за собою конфiскацiю зброi та бойових припасiв до неi в порядку, встановленому законодавством Украiни.

Забороняеться ввезення на територiю Украiни та використання усiх видiв, типiв i моделей зброi iноземцями для забезпечення особистоi безпеки, захисту життя i здоров`я iнших громадян, iх власностi, супроводження вантажiв та iнших цiлей, не передбачених частиною третьою цiеi статтi, якщо це не передбачено мiжнародними договорами Украiни, згода на обов`язковiсть яких надана Верховною Радою Украiни та законодавством Украiни.
Стаття 1З. Дозвiл на зброю

Право на придбання зброi суб'екти, зазначенi в статтi 9 цього Закону (крiм Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань), набувають пiсля одержання ними дозволу на зброю, що видаеться на кожний ii вид iз зазначенням конкретноi кiлькостi одиниць у порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни.

Дозвiл на зброю видаеться органами внутрiшнiх справ за мiсцем проживання фiзичноi особи чи мiсцезнаходженням юридичноi особи на протязi одного мiсяця з дня подання необхiдних документiв термiном на три роки. Якщо заявнику вiдмовлено у дозволi на зброю, то у мiсячний строк йому мае бути повiдомлено про це з обгрунтуванням пiдстав прийнятого рiшення.

У разi придбання зброi та боеприпасiв з метою подальшоi iх реалiзацii, ввезення для проведення сертифiкацii (без права реалiзацii) та вивезення за межi Украiни, дозвiл видаеться лише на iх придбання, довiз або вивiз з правом перевезення та зберiгання до реалiзацii, завершення сертифiкацii чи доставки до мiсця призначення. Такi дозволи видаються органами внутрiшнiх справ термiном на шiсть мiсяцiв протягом десяти днiв з дня подання необхiдних документiв. Пiсля отримання позитивних результатiв сертифiкацii, ввезена зброя може бути реалiзована в загальному порядку.
Стаття 14. Вiдмова у видачi та анулювання дозволу на зброю

Дозволи на зброю не видаються, а виданi анулюються за наявностi:

1) довiдки (висновку) медичноi установи про те, що особа за станом здоров'я не може володiти зброею;

2) рiшення суду про визнання громадянина недiездатним, обмежено дiездатним чи безвiстi вiдсутнiм;

3) вiдомостей про систематичнi порушення особою правил обiгу зброi, громадського порядку, перебування на облiку та лiкуваннi вiд алкоголiзму, вживання наркотичних засобiв або психотропних речовин без призначення лiкаря;

4) вироку суду про засудження особи до позбавлення волi;

5) непогашеноi або не знятоi у встановленому порядку з особи судимостi за тяжкi злочини, а також злочини, скоенi iз застосуванням зброi чи вибухових пристроiв;

6) ухвали суду про направлення для вiдбування позбавлення волi осiб, умовно засуджених з вiдстрочкою виконання вироку, або ухвали суду про замiну не вiдбутого строку виправних робiт покаранням у виглядi позбавлення волi.

Перелiк захворювань та фiзичних вад, за наявностi яких дозвiл на зброю не видаеться, затверджуеться Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни.
Стаття 15. Продовження термiну дii дозволу на зброю

Продовження термiну дii дозволу на зброю чи дозволу на придбання i довiз або вивiз зброi та боеприпасiв здiйснюеться органами внутрiшнiх справ на той же строк, на який його було видано, за один мiсяць до закiнчення термiну дii з вирiшенням питання на протязi одного мiсяця.

Пiдставами для вiдмови у продовженнi термiну дii дозволу на зброю можуть бути:

- неподання заявником усiх необхiдних документiв або подання вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi;

- вiдсутнiсть необхiдних умов для забезпечення виробництва, ремонту, реалiзацii, облiку чи зберiгання зброi i бойових припасiв або незабезпечення цих умов.
Стаття 16. Зупинення дii дозволу на зброю

У випадках притягнення власника зброi до кримiнальноi вiдповiдальностi, винесення вироку суду про умовне засудження до позбавлення волi з вiдстрочкою виконання вироку або виправних робiт, орган внутрiшнiх справ може прийняти рiшення про тимчасове зупинення дii дозволу на зброю до прийняття остаточного рiшення у порядку, встановленому чинним законодавством чи, вiдповiдно, на перiод випробувального термiну, вiдстрочки виконання або вiдбуття виправних робiт.

Особа, щодо якоi було прийняте рiшення про призупинення дii дозволу на зброю, повинна здати дозвiл, зброю та боеприпаси до неi на тимчасове зберiгання до органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання. У разi ухилення вiд здачi вищезазначених предметiв, останнi можуть бути вилученi у примусовому порядку з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

Пiсля усунення пiдстав для призупинення дii дозволу на зброю, орган внутрiшнiх справ повертае зброю, боеприпаси i дозвiл на зброю власнику.
Стаття 17. Припинення дii дозволу на зброю

Дiя дозволу на зброю припиняеться у разi:

1) закiнчення термiну дii, на який його було видано у разi непродовження в порядку, встановленому цим Законом;

2) припинення постiйного мiсце проживання власника на територii Украiни;

3) конфiскацii чи оплатного вилучення зброi та бойових припасiв на пiдставi вироку суду або постанови органу, уповноваженого розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення;

4) лiквiдацii пiдприемства, установи, органiзацii або припинення трудових вiдносин, у зв'язку з якими було видано дозвiл на зброю;

5) смерть власника зброi.

У разi припинення дii дозволу на зброю, власник або спадкоемець зобов'язаний реалiзувати зброю та боеприпаси до неi у визначеному порядку в мiсячний термiн.

При невиконаннi вказаноi вимоги виннi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Питання щодо припинення дii дозволу на зброю вирiшуеться судом.
Стаття 18. Реестрацiя зброi

Придбана зброя рееструеться шляхом внесення запису до вiдповiдноi графи дозволу на зброю, пiсля чого останнiй надае право володiння, користування (в тому числi застосування), носiння, перевезення зброi, придбання боеприпасiв до неi, ремонт зброi, зберiгання зброi та боеприпасiв до неi за мiсцем проживання власника чи за мiсцем знаходження об'екта, що пiдлягае охоронi, а також розпорядження зброею.

Придбана зброя рееструеться в день реалiзацii у вiдповiдностi з попереднiм абзацом цiеi статтi суб'ектами пiдприемницькоi дiяльностi, що згiдно з отриманою лiцензiею займаються реалiзацiею зброi з наступним повiдомленням необхiдних даних органу внутрiшнiх справ у порядку та за формою, встановленою Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни.

Суб'ект, що придбав вiдомчу зброю, за винятком зброi вiйськових формувань та зброi, придбаноi суб'ектами пiдприемницькоi дiяльностi для реалiзацii, а також зброi, ввезеноi для проведення сертифiкацii, повинен зарееструвати ii в органах внутрiшнiх справ не пiзнiше десяти днiв з дня придбання у вiдповiдностi з частиною першою цiеi статтi. Термiн реестрацii вiдомчоi зброi - три днi з моменту подання необхiдних документiв.
Стаття 19. Користування зброею та ii застосування

Державнi органи, пiдприемства, установи, органiзацii, посадовi особи та громадяни користуються зброею вiдповiдно до ii цiльового призначення на пiдставi дозволу на зброю.

Громадяни мають право застосовувати зброю для необхiдноi оборони вiд злочинних та iнших протиправних посягань, затримання злочинцiв та в разi крайньоi необхiдностi у випадках, передбачених статтями 36 i 39 Кримiнального кодексу Украiни.

Зброя застосовуеться громадянами як крайнiй захiд для:

захисту вiд злочинних посягань на життя i здоров'я, житло та майно, свое власне чи iнших громадян;

захисту вiд нападу на примiщення органiзацii, установи чи суб'екта пiдприемницькоi дiяльностi, де вони працюють;
затримання особи, яка скоiла злочин i намагаеться втекти або вчинити опiр, з наступною передачею ii працiвникам органiв внутрiшнiх справ.
Забороняеться застосовувати зброю самооборони щодо жiнок з явними ознаками вагiтностi та неповнолiтнiх, крiм випадкiв скоення ними збройного чи групового нападу, а також проти працiвникiв правоохоронних органiв пiд час виконання ними службових обов'язкiв.
Вiдповiдальнiсть за незаконне застосування зброi самооборони встановлюеться законодавством Украiни.

При враженнi нападаючого внаслiдок застосування вогнепальноi зброi, особа повинна негайно викликати швидку медичну допомогу для пораненого, вжити заходiв щодо забезпечення охорони мiсця подii, сповiстити органи прокуратури та мiлiцii про застосування зброi.
Стаття 20. Носiння i перевезення зброi

Право на носiння i перевезення зброi та бойових припасiв мають власники або користувачi зброi, якi отримали i мають при собi дозвiл органiв внутрiшнiх справ на зброю або лiцензiю на здiйснення дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi чи дозвiл на придбання, довiз або вивiз зброi.

Правила носiння службово-штатноi зброi встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни або уповноваженим ним органом.

Правила здiйснення перевезень вiдомчоi зброi визначаються Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни, а перевезення i носiння зброi вiйськовослужбовцями Збройних сил Украiни та iнших вiйськових формувань - нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв Украiни.
Стаття 21. Зберiгання зброi

Право на зберiгання зброi надаеться фiзичним i юридичним особам, якi отримали у встановленому порядку лiцензii на здiйснення дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi або дозвiл на зброю чи придбання, ввезення або вивезення зброi i бойових припасiв.

Зброя повинна зберiгатись в умовах, що забезпечують ii збереження та виключають доступ до неi стороннiх осiб. Цивiльна зброя при зберiганнi повинна знаходитись у станi, що виключае можливiсть ii миттевого застосування, за винятком зброi iндивiдуального захисту.

Для зберiгання вiдомчоi зброi i бойових припасiв, що належать рiзним органiзацiям, дозволяеться створення пунктiв централiзованого зберiгання зброi на базi пiдприемств, що мають особливi статутнi завдання.

До оформлення прийняття спадщини, у разi тривалого (бiльше трьох мiсяцiв) вiдрядження, проходження вiйськових зборiв чи строковоi служби в Збройних силах Украiни, а також за наявностi iнших поважних причин, з дозволу органу внутрiшнiх справ дозволяеться тимчасове зберiгання зброi без права користування у дорослого члена сiм'i або у близького родича власника зброi при дотриманнi правил ii зберiгання.
Стаття 22. Колекцiонування зброi

Право на колекцiонування зброi надаеться юридичним та фiзичним особам, якi ранiше отримали у встановленому порядку лiцензiю на виробництво, ремонт чи реалiзацiю зброi, дозвiл на вiдкриття та функцiонування стрiлецьких тирiв, стрiльбищ, мисливських стендiв або дозвiл на зброю.
Стаття 23. Експорт та iмпорт зброi

Експорт та iмпорт вiйськовоi зброi i бойових припасiв до неi, а також ii основних частин здiйснюеться за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв Украiни уповноваженими державними органами з додержанням вимог чинного законодавства.

Експорт та iмпорт цивiльноi та службово-штатноi зброi i бойових припасiв до неi здiйснюеться пiсля проведення сертифiкацii зброi за дозволом Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украiни пiдприемствами, органiзацiями, установами i громадянами, що мають лiцензiю на виробництво, ремонт або реалiзацiю цивiльноi зброi та боеприпасiв до неi, дозвiл на вiдкриття та функцiонування стрiлецьких тирiв, стрiльбищ, мисливських стендiв.

Ввезення зброi та боеприпасiв для проведення iх сертифiкацii без права реалiзацii здiйснюеться в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.

Ввезення та вивезення цивiльноi зброi та боеприпасiв до неi громадянами Украiни проводиться в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни або уповноваженим державним органом.

Ввезення зброi, що належить iноземним юридичним особам, службово - штатноi та вiйськовоi зброi iноземними громадянами та посадовими особами здiйснюеться вiдповiдно до укладених мiжнародних договорiв i мiжурядових угод Украiни в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни.

Охоронцi, що супроводжують вантаж, мають право ввозу i вивозу належноi iм на пiдставi оформлених документiв службово-штатноi зброi. Пiсля передачi вантажiв така зброя у дводенний термiн повинна бути вивезена з територii Украiни.

Така зброя повинна бути вивезена з територii Украiни у термiн, встановлений зазначеною угодою чи запрошенням.
Стаття 24. Транзит зброi

Транзит через територiю Украiни зброi, що належить iноземним юридичним або фiзичним особам, а також iнших вантажiв, що охороняються озброеною охороною iнших держав, здiйснюеться вiдповiдно до укладених мiжнародних договорiв та мiжурядових угод Украiни у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни.
Стаття 25. Облiк зброi

Уся виготовлена в Украiнi зброя, а також зброя, ввезена на ii територiю, пiдлягае облiковi, який здiйснюеться шляхом збору, систематизацii та реестрацii вiдомостей про наявнiсть, стан та використання зброi в Украiнi в цiлому, в Автономнiй республiцi Крим, областях, мiстах i районах.

Система облiку i порядок реестрацii зброi визначаеться цим Законом, нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв Украiни або уповноваженого ним органу.

В Украiнi ведеться iнформацiйна кулегiльзотека слiдiв, що залишаються на кулях та гiльзах сертифiкованих видiв i систем зброi. Порядок ведення кулегiльзотеки визначаеться Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни.
Стаття 26. Контроль за обiгом зброi

Державний контроль за обiгом зброi та боеприпасiв (за винятком вiйськовоi зброi та боеприпасiв до неi) здiйснюеться державними органами, уповноваженими на те чинним законодавством Украiни.

Вказiвки цих органiв та iх посадових осiб у межах iх повноважень iз питань дозвiльноi системи щодо зброi е обов'язковими до виконання всiма державними органами, пiдприемствами, установами, органiзацiями i громадянами.
Роздiл III. Особливостi обiгу вiйськовоi, службово-штатноi та окремих видiв цивiльноi зброi
Стаття 27. Вiйськова зброя

Обiг вiйськовоi зброi та боеприпасiв до неi регулюеться чинним законодавством, нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв Украiни та Мiнiстерства оборони Украiни.
Стаття 28. Службово-штатна зброя

Службово-штатна зброя надаеться у тимчасове користування особовому складовi охорони, працiвникам i посадовим особам державних органiв, пiдприемств, що мають особливi статутнi завдання чи здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з обiгом зброi, тiльки за наявностi особистого дозволу на зброю виключно для виконання службових повноважень, а також обов'язкiв вiдповiдно до статутних завдань пiдприемств, установ i органiзацiй.

Порядок i умови видачi дозволiв на службово-штатну зброю встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни чи уповноваженим ним органом.
Стаття 29. Нагородна зброя

Нагородна зброя - це зброя, отримана громадянами в порядку заохочення за особистi заслуги у довiчне користування на пiдставi наказу державного органу чи посадовоi особи, яким вiдповiдно до чинного законодавства Украiни надано право нагороджувати iменною зброею, а також на пiдставi нагородних грамот та iнших документiв уповноважених органiв та посадових осiб iноземних держав.

Нагородна вогнепальна зброя рееструеться в органах внутрiшнiх справ за мiсцем проживання нагородженого з видачею дозволу на зброю без зазначення термiну дii i зберiгаеться в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв Украiни чи уповноваженим ним органом.

Пiсля смертi нагородженого нагородна зброя передаеться спадкоемцями до органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживання.
Стаття 30. Колекцiйна зброя

Колекцiйна зброя - зброя, що спецiально пiдбираеться власником за окремими властивостями чи призначенням для формування колекцiй та експонування в музеях, на виставках або за мiсцем проживання.

Колекцiйною може бути як сучасна так i несучасна зброя.

Вогнепальна колекцiйна зброя, що використовуеться як експонат у постiйних музейних експозицiях, повинна бути приведена у стан, що виключае можливiсть ii застосування.

Вогнепальна зброя i боеприпаси, що використовуються як експонати на виставках, а також зареестрована зброя, що зберiгаеться у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства, не потребують приведення iх у непридатний до стрiльби стан.
Стаття 31. Спортивна зброя

Спортивна зброя - вид цивiльноi зброi, що вiдповiдае стандартам мiжнародних чи нацiональних спортивних федерацiй i призначаеться для проведення спортивних змагань та пiдготовки спортсменiв i виконання ними квалiфiкацiйних нормативiв.
Стаття 32. Мисливська зброя

Мисливська зброя - вид цивiльноi зброi, (мисливськi карабiни, гладкоствольнi рушницi, гладкоствольнi рушницi iз свердловиною парадокс з нарiзами 100 - 140 мм на початку або в кiнцi ствола, мисливськi рушницi з свердловиною "сюпра", комбiнованi рушницi, що мають нарiвнi з гладкими i нарiзнi стволи та мисливськi малокалiбернi гвинтiвки), яка використовуеться громадянами, пiдприемствами i органiзацiями всiх форм власностi для промислового, спортивного та любительського полювання.

Мисливськi гладкоствольнi рушницi можуть також використовуватися як спортивна зброя та для охоронноi дiяльностi.
Стаття 33. Зброя самооборони

Зброя самооборони - це вид цивiльноi зброi, яка за своiми конструктивними та тактико-технiчними даними може використовуватись для самозахисту, захисту iнших громадян, майна тощо вiд злочинних та iнших протиправних посягань: вогнепальна гладкоствольна довгоствольна зброя, яка не являеться мисливською, мисливська гладкоствольна зброя, в тому числi патрони несмертельноi дii, що вiдповiдають вимогам Мiнiстерства охорони здоров'я Украiни;
газовi пiстолети i револьвери калiбру до 12 мiлiметрiв, патрони до яких зарядженi речовинами сльозоточивоi та дратiвноi дii. Для зарядження зазначеноi зброi самооборони допускаються рецептури, розробленi на основi речовин сльозоточивоi та дратiвноi дii, якi пройшли токсиколого - гiгiенiчнi випробування i вiдповiдають вимогам Мiнiстерства охорони здоров'я Украiни;
пiстолети i револьвери вiтчизняного виробництва калiбру до 12 мiлiметрiв, патрони до яких спорядженi гумовими або iншими аналогiчними за своiми властивостями метальними снарядами несмертельноi дii вiдповiдають вимогам МОЗ Украiни i допущенi до використання.
До зброi самооборони не належать спецiальнi засоби iндивiдуального захисту (упаковки з аерозолями сльозоточивоi та дратiвноi дii - газовi балончики, механiчнi розпилювачi).
Власники зброi самооборони зобов'язанi один раз на три роки з метою перевiрки наявностi та технiчного стану представити зброю до органу внутрiшнiх справ за мiсцем реестрацii.
Роздiл IV. Особливостi реалiзацii та припинення прав, пов'язаних з володiнням зброею та боеприпасами, а також здiйснення дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi
Стаття 34. Права i обов'язки власникiв зброi

Юридичнi та фiзичнi особи, що придбали зброю та боеприпаси у власнiсть або набули ii у повне господарське вiдання, мають право:

- володiти, користуватися та розпоряджатися ними з додержанням положень цього Закону;

- передавати зброю на тимчасове зберiгання та користування iншим особам у порядку, встановленому цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;

- на компенсацiю вартостi зброi i боеприпасiв у разi iх оплатного вилучення або добровiльноi здачi.

Власники зброi зобов'язанi додержуватися правил, встановлених чинним законодавством щодо обiгу зброi, зокрема:

- рееструвати та перереестровувати належну iм на законних пiдставах зброю;

- своечасно вносити плату за видачу дозволу на зброю та перереестрацiю зброi, сплачувати щорiчний податок на зброю;

- своечасно повiдомляти органи внутрiшнiх справ про реалiзацiю зброi та знiмати реалiзовану зброю з облiку в порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни;

- забезпечувати збереження зброi i бойових припасiв;

- користуватися зброею вiдповiдно до ii цiльового призначення;

- вести облiк придбаноi вiдомчоi зброi та боеприпасiв;

- юридичним особам забезпечувати безперешкодний прохiд i допуск до зброi працiвникiв, що здiйснюють державний контроль за обiгом зброi, на територiю пiдконтрольних об'ектiв i мiсць зберiгання зброi, а також надавати iм необхiдну документацiю;

- громадянам своечасно доставляти вогнепальну зброю до органу внутрiшнiх справ за мiсцем реестрацii для перевiрки ii наявностi та огляду технiчного стану;

- на вимогу органiв внутрiшнiх справ пред'являти зброю, дозвiл на зброю та iншi документи для контролю;

- негайно повiдомляти органи внутрiшнiх справ про втрату або викрадення зброi, боеприпасiв та дозволу на зброю, а також про змiну мiсця проживання, прiзвища;

- мати при собi дозвiл на зброю у разi ii носiння чи транспортування.
Стаття 35. Права i обов'язки користувачiв зброi

Користувачi зброi мають право:

- володiти i користуватися зброею у вiдповiдностi з чинним законодавством;

- застосовувати зброю в порядку, передбаченому чинним законодавством;

Користувачi зброi зобов'язанi:

- дотримувати встановленого порядку поводження зi зброею та боеприпасами;

- забезпечувати безперешкодний прохiд та доступ до зброi працiвникiв, що здiйснюють державний контроль за обiгом зброi, на територii пiдконтрольних об'ектiв i мiсць зберiгання зброi, а також надавати iм необхiдну документацiю;

- за вимогою органiв внутрiшнiх справ пред'являти зброю, дозвiл на зброю та iншi документи для перевiрки.
Стаття 36. Особливостi укладання цивiльно-правових угод щодо зброi

Власники зброi та боеприпасiв можуть укладати щодо них цивiльно-правовi угоди тiльки з особами, якi мають дозволи на зброю чи на придбання зброi та боеприпасiв або лiцензiю на виробництво, ремонт та реалiзацiю цивiльноi, службово-штатноi зброi i боеприпасiв, створення та утримання стрiлецьких тирiв, стрiльбищ, мисливських стендiв.
Стаття 37. Спадкування зброi

Спадкування зброi здiйснюеться за умови одержання спадкоемцем дозволу або лiцензii, передбачених статтями 13 та 36 цього Закону в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разi вiдсутностi серед спадкоемцiв осiб, якi мають або можуть мати право на придбання зброi, або iх вiдмови мати у власностi зброю, остання разом з бойовими припасами протягом десятиденного термiну повинна бути здана до органу внутрiшнiх справ на зберiгання, а в тридцятиденний термiн пiсля отримання свiдоцтва про право на спадщину - направлена спадкоемцем на реалiзацiю або вiдчужена особi, що мае вiдповiдний дозвiл або лiцензiю. В такий же термiн спадкоемець, що мае право i бажання придбати зброю, повинен подати заяву про ii переоформлення на свое iм'я.
Стаття 38. Права та обов'язки виробникiв зброi та боеприпасiв.

Виробники зброi та боеприпасiв мають право:

- власностi або повного господарського вiдання на виготовлену зброю та бойовi припаси, а також на прибутки вiд iх реалiзацii;

- виготовляти зброю i боеприпаси вiдповiдно до виданоi лiцензii та реалiзовувати iх замовникам;

- здiйснювати конструктивнi розробки i випробовувати виготовлену зброю i боеприпаси у порядку, встановленому чинним законодавством.

Виробники зброi i боеприпасiв зобов'язанi:

- додержуватися правил, встановлених чинним законодавством щодо виготовлення зброi та боеприпасiв;

- забезпечувати вiдповiднiсть виготовленоi зброi та боеприпасiв державним стандартам;

- засвiдчувати виготовлену зброю маркiрувальними позначками i облiковими номерами, а бойовi припаси - маркiрувальними позначками;

- вести облiк виготовленоi зброi та боеприпасiв;

- забезпечувати збереження виготовлених зброi, запасних частин, деталей до неi, бойових припасiв та iх компонентiв;

- своечасно проводити сертифiкацiю вироблюваноi зброi та боеприпасiв.
Стаття 39. Права i обов'язки суб'ектiв, якi здiйснюють реалiзацiю зброi та боеприпасiв

Суб'екти пiдприемницькоi дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю зброi та боеприпасiв згiдно з отриманими лiцензiями, мають право:

- здiйснювати усi види оптовоi, роздрiбноi та комiсiйноi торгiвлi зброею та боеприпасами;

- укладати у встановленому порядку цивiльно-правовi угоди з виробниками та власниками зброi i боеприпасiв;

- здiйснювати експортно-iмпортнi операцii у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства;

- вчиняти iншi дii, не забороненi чинним законодавством.

Суб'екти пiдприемницькоi дiяльностi, якi вiдповiдно до лiцензiй здiйснюють реалiзацiю зброi та бойових припасiв, зобов'язанi:

- дотримуватися правил, встановлених чинним законодавством щодо реалiзацii зброi та бойових припасiв;

- реалiзовувати тiльки сертифiкованi види вогнепальноi зброi та боеприпасiв;

- реалiзовувати зброю та боеприпаси особам, що мають вiдповiдний дозвiл на зброю;

- вести облiк придбаних для реалiзацii та реалiзованих зброi i бойових припасiв та подавати органам внутрiшнiх справ вiдомостi про реалiзовану зброю i осiб, що ii придбали, в порядку та за формою, встановленою Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни;

- забезпечувати зберiгання зброi та боеприпасiв у порядку, визначеному статтею 21 цього Закону.

- проводити вiдстрiл i передавати до державноi кулегiльзотеки кулi та гiльзи, вiдстрiлянi з вогнепальноi нарiзноi зброi, що продаеться ними, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни, або уповноваженим ним органом.

Забороняеться продаж зброi юридичним i фiзичним особам, якi не пред'явили дозвiл на придбання вiдповiдного виду зброi, а також бойових припасiв без наявностi дозволу на придбання зброi чи ii зберiгання i носiння, не вiдстрiляноi в установленому порядку зброi та за вiдсутностi сертифiката вiдповiдностi на кожний вид зброi.
Стаття 40. Основнi умови отримання лiцензii на здiйснення дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi та боеприпасiв

Лiцензii на виробництво, ремонт i реалiзацiю зброi, ii вузлiв, частин, iх складання чи переробка, боеприпасiв до зброi, крiм зброi вiйськових зразкiв та бойових припасiв до неi, та здiйснення iншоi дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi видаються Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни за заявою суб'екта господарювання. Заявники зобов'язанi подати установчi документи, а також iншi документи, передбаченi чинним законодавством Украiни.

Рiшення про видачу лiцензii або про вiдмову в ii видачi приймаеться в термiн не бiльш як 30 днiв з дня одержання заяви та необхiдних документiв. Лiцензiя на здiйснення певного виду дiяльностi, пов'язаного з обiгом зброi, видаеться на строк не менше нiж три роки. У разi закiнчення строку дii лiцензii, суб'ект господарювання повинен отримати нову лiцензiю в порядку, встановленому чинним законодавством Украiни.
Стаття 41. Пiдстави для вiдмови у видачi лiцензii

Пiдставами для вiдмови у видачi лiцензii, а також продовження термiну ii дii можуть бути:

а) неподання заявником усiх необхiдних документiв або подання ним вiдомостей, що не вiдповiдають дiйсностi;

б) вiдсутнiсть необхiдних умов для забезпечення виробництва, ремонту, реалiзацii, зберiгання та облiку зброi i бойових припасiв або незабезпечення цих умов.
Стаття 42. Зупинення дii лiцензii

Зупинення дii лiцензii на виробництво, ремонт i реалiзацiю зброi, ii вузлiв, частин, iх складання чи переробка, боеприпасiв до зброi, крiм зброi вiйськових зразкiв та бойових припасiв до неi, здiйснюеться органами, що iх видали, у разi виявлення порушень, що виключають можливiсть здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi, на перiод до iх усунення.

У випадку, коли виявленi порушення е пiдставою до анулювання лiцензii, дiя останньоi призупиняеться до остаточного вирiшення питання про анулювання лiцензii.

У разi зупинення дii лiцензii i до прийняття остаточного рiшення про анулювання чи продовження дii лiцензii, особа, щодо якоi воно було прийняте, у десятиденний термiн з дня зупинення дii лiцензii повинна передати наявну у неi зброю та боеприпаси на зберiгання чи реалiзацiю iншiй особi, що мае на це право або до органу внутрiшнiх справ.

Рiшення про призупинення дii лiцензii може бути прийняте не пiзнiше, нiж через 10 днiв з моменту виявлення порушення.

Стаття 43. Анулювання лiцензii

Анулювання лiцензii на виробництво, ремонт i реалiзацiю зброi, ii вузлiв, частин, iх складання чи переробка, боеприпасiв до зброi, крiм зброi вiйськових зразкiв та бойових припасiв до неi:

а) добровiльноi вiдмови вiд лiцензii або дозволу;

б) лiквiдацii вiдповiдного пiдприемства, установи або органiзацii;

в) систематичного (бiльше двох разiв на протязi року) невиконання у встановлений термiн письмового попередження про усунення порушень законодавства, зробленого органом, яким видана лiцензiя, або одноразового грубого порушення, яке призвело або створило реальну загрозу втрати зброi чи порушення ii облiку;

г) виникнення обставин, передбачених статтею 41 цього Закону.

Рiшення про анулювання лiцензii мае бути прийняте у тридцятиденний термiн з моменту виявлення порушення.
Стаття 44. Вилучення зброi та боеприпасiв

Зброя та бойовi припаси вилучаються за рiшенням державних органiв, що видали лiцензiю на здiйснення пiдприемницькоi дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi, або дозвiл на зброю чи iнших уповноважених органiв у разi:

а) вiдсутностi лiцензii на виробництво, ремонт, реалiзацiю зброi i бойових припасiв, здiйснення iнших видiв дiяльностi, пов'язаних з обiгом зброi або дозволу на зброю;

б) притягнення до адмiнiстративноi чи кримiнальноi вiдповiдальностi за правопорушення, вчиненi з застосуванням зброi або за порушення правил ii обiгу до прийняття рiшення у встановленому порядку;

в) прийняття рiшення про оплатне вилучення, конфiскацiю чи звернення стягнення на майно у порядку, встановленому чинним законодавством;

г) у випадках, передбачених частиною 2 статтi 16 та частиною 2 статтi 46 цього Закону.

Вилучена зброя та боеприпаси зберiгаються в органах внутрiшнiх справ до прийняття остаточного рiшення в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Вилучення зброi та боеприпасiв здiйснюеться з дотриманням вимог, встановлених Кримiнально-процесуальним, Цивiльно-процесуальним кодексами Украiни, а також Кодексом Украiни про адмiнiстративнi правопорушення.

Порядок реалiзацii вилученоi зброi встановлюеться Мiнiстерством внутрiшнiх справ Украiни.
Роздiл V. Захист прав, вирiшення спорiв та вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про зброю
Стаття 45. Недопустимiсть обмеження прав виробникiв, власникiв i користувачiв зброi

Право власностi виробникiв, користувачiв i власникiв зброi може бути обмежене в разi невиконання ними своiх обов'язкiв у випадках, передбачених чинним законодавством Украiни.

Рiшення про вилучення зброi та боеприпасiв, припинення, непродовження, анулювання чи зупинення дii дозволу на зброю, лiцензii на здiйснення дiяльностi, пов'язаноi з обiгом зброi, вiдмову у iх видачi, а також iнше рiшення, що обмежуе права, передбаченi цим Законом, повинно бути письмово оформлене уповноваженим на це органом чи посадовою особою з викладенням мотивiв та пiдстав його прийняття i повiдомлено особi, щодо якоi воно прийняте на протязi 10 днiв з моменту його прийняття. Дане рiшення може бути оскаржено в судi.
Стаття 46. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про зброю

Особи, виннi в порушеннi порядку обiгу зброi та боеприпасiв, а також у ii розкраданнi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.

Порушення порядку ввезення, термiнiв вивезення зброi та боеприпасiв iноземними юридичними та фiзичними особами, встановлених частиною 3 статтi 12 та частиною 8 статтi 23 цього Закону, а також порушення ними правил iх обiгу на територii Украiни, тягне за собою адмiнiстративну вiдповiдальнiсть порушника i вилучення зброi та боеприпасiв у порядку, встановленому чинним законодавством.
Роздiл VI. Дiя мiжнародних договорiв
Стаття 47. Дiя мiжнародних договорiв

Якщо мiжнародним договором Украiни, ратифiкованим у встановленому порядку, визначенi iншi правила обiгу зброi нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору Украiни.
Роздiл VII. Заключнi положення

I. Закон набирае чинностi з моменту його опублiкування, за винятком:

стаття 11 в частинi придбання короткоствольноi вогнепальноi зброi - через 1 рiк пiсля прийняття Закону;

абзац третiй частини II статтi 39 - через 1 рiк пiсля прийняття Закону.

II. Кабiнетовi Мiнiстрiв Украiни у шестимiсячний строк:

подати до Верховноi Ради Украiни пропозицii щодо внесення змiн i доповнень до чинного законодавства Украiни для приведення його у вiдповiднiсть з цим Законом;

привести у вiдповiднiсть з цим Законом ранiше прийнятi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв Украiни, якi не вiдповiдають цьому Законовi, та прийняти необхiднi рiшення на його виконання;
забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчоi влади нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Законовi, а також прийняття ними вiдомчих нормативних актiв щодо його реалiзацii.

III. Установити, що ранiше виданi дозволи на придбання, зберiгання та носiння вогнепальноi зброi, лiцензii на виробництво, ремонт та реалiзацiю зброi зберiгають чиннiсть до закiнчення термiну iх дii.

Народнi депутати Украiни:
Ю.Кармазiн, Л.Черновецький, В.Нечипорук, О.Римарук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАIНИ "ПРО ЗБРОЮ"

Запропонований проект Закону Украiни ''Про зброю" розроблено на основi Конституцii Украiни. В проектi узагальнено досвiд зарубiжних краiн у вирiшеннi даного питання.
Враховано прогресивнi положення законодавчих актiв щодо зброi зарубiжних краiн: Росiйськоi Федерацii, Естонii, Федеративноi Республiки Нiмеччини, Сполучених Штатiв Америки, Республiки Молдова, Словацькоi Республiки та iнших краiн, а також проектiв закону "Про зброю", що поступили на розгляд у Верховну Раду Украiни в 1995-2000 роках (автори законопроектiв: В.Недригайло, М.Поровський, В.Шевченко, Ю.Кармазiн та В.Мухiн, О.Данiльчук, I.Бiлас, два варiанти проекту Закону, ранiше направлених Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни,).

Чинне законодавство Украiни, що регламентуе обiг вогнепальноi зброi в державi в нинiшнiх умовах, фактично дублюе основнi положення колишнього союзного законодавства з цих питань, яке повнiстю вiдповiдало сутi тоталiтарноi системи.

Конституцiю Украiни проголошено, що людина ii життя i здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканiсть i безпека визнаються в нашiй державi найвищою соцiальною цiннiстю. Кожна людина мас невiд'емне право на життя, право па свободу та особисту недоторканiсть, а також недоторканiсть житла. Обов'язок держави - захищати життя людний. (ст.ст.З, 27, 29, 30 Конституцii Украiни). Вперше в Украiнi закрiплено право кожного громадянина захищати свое життя i здоров'я, життя i здоров'я iнших людей вiд протиправних посягань. Цi конституцiйнi положення особливо актуальнi в наш час, коли кримiналiзацiя всiх сфер життя в Украiнi визнаеться як одна з найбiльших загроз не лише особистiй безпецi громадян, але й незалежному розвитку держави.

Верховна Рада Украiни констатувала, що корупцiя i органiзована злочиннiсть загрожують нацiональнiй безпецi та конституцiйному ладу Украiни. Процес демократизацii суспiльства вимагае прийняття i вiдповiдних законiв. Одним iз першочергових мае стати прийняття закону "Про зброю".
Основними положеннями в даному законопроектi е:
1.Надання громадянам права па придбання, зберiгання i носiння короткоствольноi вогнепальноi зброi (пiстолетiв i револьверiв).

Вогнепальна зброя с ефективним засобом реалiзацii громадянами конституцiйного права на самозахист.
Найбiльш розвиненi демократичнi держави надали право володiння короткоствольною вогнепальною зброею своiм громадянам i це справило стабiлiзуючий вплив на громадський порядок, зменшилася кiлькiсть насильницьких злочинiв проти особи i протii власностi.

Переважна кiлькiсть цивiлiзованих краiн надали таке право своiм громадянам i це сприяло зменшенню числа насильницьких злочинiв проти особи.
В Республiцi Молдова громадянам дозволено володiння i користування короткоствольною'вогнепальною зброею (пiстолетами i револьверами). Право на придбання вогнепальноi зброi мають громадяни, якi досягли вiку 18 рокiв.
Сьогоднi у Державнiй Думi Росii прийнято вже другий закон "Про зброю" i на розглядi е новий проект вказаного закону, який уже передбачае надання права громадянам Росii володiти короткоствольною вогнепальною зброею (пiстолетами та револьверами).
Спiльним щодо вирiшення питання про зброю в Республiцi Молдова, Естонii, Федеративнiй Республiцi Нiмеччинi, у Словацькiй республiцi та в Сполучених Штатах Америки е те, що громадяни цих держав мають право володiти i користуватися короткоствольною вогнепальною зброею, тобто пiстолетами та револьверами. Придбання, зберiгання i носiння короткоствольноi вогнепальноi зброi дозволено також у Австрii, Англii, Швейцарii, Угорщинi, Iзраiлi.
Забороняеться застосовувати вогнепальну зброю щодо жiнок, осiб з явними ознаками iнвалiдностi, неповнолiтнiх, за винятком випадкiв вчинення вказаними особами збройного або групового нападу.
Сьогоднi у населення Естонii, чисельнiсть якого складае 1,4 мiльйони чоловiк, знаходиться понад 100 тисяч одиниць вогнепальноi зброi. Такий високий рiвень озброеностi населення не чинить негативного впливу на стан громадського порядку в державi, а рiвень злочинностi е сьогоднi одним з найнижчих в Европi..

Конституцiя Сполучених Штатiв Америки гарантуе кожному громадянину США право на володiння i носiння вогнепальноi зброi. Сьогоднi на руках у американцiв близько 200 мiльйонiв одиниць вогнепальноi зброi, по два стволи на кожну сiм'ю. Iз них близько 30 млн. одиниць - напiвавтоматичноi зброi i 3 - 4 млн. - сучасноi автоматичноi самострiльноi вогнепальноi зброi армiйських зразкiв /типу М-16, АК-47 тощо/.

Офiцiйно зареестрована зброя, як правило не використовуеться при вчиненнi умисних злочинiв; наявнiсть короткоствольноi вогнепальноi зброi на руках у населення не викличе зростання злочинностi.

За результатами опитування тiльки 16% громадян, що мають мисливську вогнепальну зброю, використовують ii з метою самозахисту вiд злочинних посягань.
Вiйськово-промисловий комплекс Украiни спроможний не тiльки задовольнити попит на зброю всерединi краiни, а й виробляти ii на експорт; зростаючий попит па зброю стане важливим фактором нарощування виробництва не тiльки збройових пiдприемств, а й пiднесенню економiки Украiни в цiлому; завдяки цьому будуть створенi Новi робочi мiсця, зменшиться безробiття в держанi.

На думку захiдних експертiв, кожен мiльярд доларiв, витрачений на виробництво озброення i вiйськовоi технiки на експорт, створюе 50 тисяч робочих мiсць у галузях вiйськовоi промисловостi i ще 125 тисяч у сумiжних сферах.

Висока цiна та податок на зброю як особливий вид власностi сприятимуть поповненню державного бюджету i виключать суцiльну мiлiтаризацiю населення i на кiнець, держава не в змозi поки що забезпечити безпеку своiм громадянам вiд злочинних посягань, а можливiсть збройноi вiдсiчi стане стримуючим( фактором для значноi частини злочинцiв.

Звичайно висловлюються побоювання щодо зростання злочинностi у зв'язку з появою додатковоi кiлькостi зброi у населення.
Як показуе практика, зброя, яка офiцiйно зареестрована i зберiгаеться громадянами на законних пiдставах, для споення умисних злочинiв не використовуеться.
Крiм того особа отримуе право володiти зброею тiльки при згодi на обов'язковiсть перевiрки наявностi та стану вогнепальноi зброi за мiсцем проживання ii власника.
Тим самим дотримуеться конституцiйне положення щодо права громадянина на недоторканнiсть житла (ст.30 Конституцii Украiни).

А по-друге, перевiрка наявностi та стану вогнепальноi зброi - це платна послуга, кошти за ii проведення можна використати хоча б i на органiзацiю правовоi пропаганди серед населення.
Вводяться обов'язковi спецiальнi курси по вивченню основ чинного законодавства щодо зброi, конструкцii зброi, правил безпечного поводження з нею та проведення практичних стрiльб для осiб, що хочуть придбати зброю.
По перше, громадянин разом зi зброею отримуе знання чинного законодавства щодо зброi навчиться з нею поводитися; по друге, курси - платна послуга, кошти за надання якоi йдуть, наприклад, на технiчне переозброення органiв внутрiшнiх справ.

Введення даного Закону в дiю не потребуе фiнансових витрат з Державного бюджету, а навпаки дасть змогу отримати в бюджет додатковi кошти, вiдкрити новi робочi мiсця.
Оскiльки торгiвля зброею е монополiею держави, доходи вiд ii реалiзацii стануть важливим джерелом поповнення державного бюджету.
Надавши право володiння короткоствольною вогнепальною зброею своiм громадянам, як i в усiх демократичних державах, це справить стабiлiзуючий вплив на громадський порядок, зменшить кiлькiсть злочинiв проти особи i проти власностi.

Народнi депутати Украiни:
Ю.Кармазiн, Л.Черновецький, В.Нечипорук, О.Римарук

При перепечатке ссылка на www.shooting-ua.com обязательна

Counter-Striker
14-5-2010 11:06 Counter-Striker
quote:
Originally posted by SONY:
P.S. а тему ту таки стоит поискать. Чтобы поглядеть, на сколько "взрослые" дядьки на ганзе: ни один не стал просто отвечать по теме, все полезли филосовствовать на темы "а нафига оно тебе?" и "таким оно не положено"...
Я помню эту тему, только запамятовал топикастартера. Собсно дядки там все правильно писали ибо серьезно такую глупость воспринимать в принципе невозможно.
Latuzin
14-5-2010 15:28 Latuzin
Ну че, кто какие новости от наших законодателей слышал.... ??????
Бо у нас в магазине патроны пистолетные 9мм открыто продавать стали, Вольф 9x18 и Люгер 9x19...
К чему бы...???

edit log

DC
14-5-2010 16:22 DC
Всегда продавались. Есть разрешение - покупайте на здоровье.
Кроме вожделенных очень многими пистолетов, есть ещё и некоторое количество "охотничьих" карабинов под пистолетные и револьверные патроны.
Barbecue
14-5-2010 18:26 Barbecue
quote:
Originally posted by DC:

Кроме вожделенных очень многими пистолетов, есть ещё и некоторое количество "охотничьих" карабинов под пистолетные и револьверные патроны.

Неужто и у нас такие продаются? Поделитесь информацией, пожалуйста, назовите модель и производителя.

DC
14-5-2010 18:41 DC
Продаются.
Например, Beretta CX4 Storm. 9х19 и .45.
Эти найти и купить нетривиально. Есть и другое.
Latuzin
14-5-2010 19:18 Latuzin
Огласите весь список пожалуйста...)))
DC
14-5-2010 19:36 DC
Откуда мне знать ? Ищите, и обрящете
Я в своё время хотел СХ4 под 9х19 купить. Пожалел 2,5 KUSD. Думал подешевле найти. Завезённые остатки распродали, изредка они продаются, видел продажу за 4 KEUR На 2 штуки баксов не сторговал
Есть также что-то под револьверные патроны, мне не нужно, не интересуюсь.
Barbecue
14-5-2010 19:53 Barbecue
quote:
Originally posted by DC:
Продаются.
Например, Beretta CX4 Storm. 9х19 и .45.

Спасибо. Завтра спрошу в Ибисе, они вроде дилеры Beretta.

Sergey13
14-5-2010 19:54 Sergey13
9х19 очень охотничий патрон. Лося валит, ага.
DC
14-5-2010 20:01 DC
В Ибисе про СХ-4 можете не спрашивать Хотя, спросите, интересен ответ.
Имеющиеся на руках карабины по слухам - завезли и сертифицировали партию по хотелке кого-то сверху. Кто хотел - игрушку получили, остальные пустили в свободную продажу и больше не привозили. Кто сумел - завёз и сертифицировал сам. Как-то так.
SONY
14-5-2010 21:50 SONY
quote:
Originally posted by Counter-Striker:
Я помню эту тему, только запамятовал топикастартера. Собсно дядки там все правильно писали ибо серьезно такую глупость воспринимать в принципе невозможно.

На GunMagazine точно такая же тема состояла из ответов типа "в г.Киеве у двоих человек есть .50", "как минимум - умножать ценник на 2", "одна из них AI AWM 50, cal. 50 ВMG. патрон стоит ~100 грн." и т.п. Т.е. чёткие информативные ответы, без каких либо "Как же ты наивен ".

P.S. сама тема, можно прочесть и даже ещё можно ответить.

edit log

Sergey13
14-5-2010 22:49 Sergey13
Отвечаю
"Председательствующий: От молодежи завода ученик кладовщика младший штуцерщик на наливе с крепостью до сорока.

Над трибуной возникает всклокоченная голова.

Голова: Мы, молодые штуцерщики... (Падает.)

Председательствующий. Жаль, что он ушел.

Голова (поднимается). Я никогда не забуду своего учителя смесителя Валобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии, но его заветы-указания... Управление штуцером высокого напора он завещал нам, молодым. (Исчезает, затем, вновь появляется.) И мы, молодые... Мы, молодые... (Исчезает.)

Председательствующий: Ну молодежь, не усидит. Так и мелькает, так и мелькает."**********************************************************

Купите уж себе что-нибудь, не гребите мозг собранию фантазиями и мечтами.
**********************************************************

edit log

канонир
15-5-2010 00:50 канонир
А ещё можно длину нарезной части парадокса варьировать : в 21 - "гладкие" 140мм, и т.д, и чтобы к 25 годам нарезы до патронника добрались . А ещё через год уже и патронник нарезной, гы .

edit log

Latuzin
15-5-2010 01:22 Latuzin
quote:
9х19 очень охотничий патрон. Лося валит, ага.


А 9х18 ПМ...)))
Wireless
15-5-2010 05:26 Wireless
Друзья, это порванный бойан. Во всех странах, где среднестатистический гражданин может владеть короткостволом, уровень преступности ниже и точка. Зачем писать одни и те же буквы столько раз? Зачем перепечатывать журналистские бредни про "всем раздадут пистолеты"? Никому в голову не прийдет чудить с легальным стволом - это раз. Сколько бы лет не было владельцу - 18, 25 или 80. И никому в голову не прийдет быковать со стволом или без оного, т.к. можно получить в ответ такой же гондон (а то и свинец в оболочке) от ничем не примечательного оппонента. Это работает! Люди вынуждены стараться решать конфликтные ситуации мягко, не обостряя. А потом это входит в привычку и уровень агрессии в обществе снижается, как низок он везде, где граждане могуть иметь короткоствол.
Barbecue
15-5-2010 18:29 Barbecue
quote:
Originally posted by DC:
В Ибисе про СХ-4 можете не спрашивать Хотя, спросите, интересен ответ.
Имеющиеся на руках карабины по слухам - завезли и сертифицировали партию по хотелке кого-то сверху. Кто хотел - игрушку получили, остальные пустили в свободную продажу и больше не привозили. Кто сумел - завёз и сертифицировал сам. Как-то так.

Отпираются, говорят не видели и не слышали, а под люгеровский патрон вообще ничего нет и не будет. Может как в советское время - под прилавком и по знакомству, пароль - "Я от Ивана Ивановича" ?

DC
16-5-2010 01:00 DC
Я немного другого ожидал, что-то вроде - каких-то 10 штук Евро, и любой каприз.
Есть желание - везите сами. Задача нетривиальная, но реальная. Рискованная и сравнительно недешёвая.
Eugene_K
16-5-2010 16:57 Eugene_K
quote:
Originally posted by Latuzin:
Ну че, кто какие новости от наших законодателей слышал.... ??????
Бо у нас в магазине патроны пистолетные 9мм открыто продавать стали, Вольф 9x18 и Люгер 9x19...
К чему бы...???

Хосспидя, "Беретта ЦеИкс4 Шторм" ужо пару лет как охотничье... соответственно 9 пара охотничий патрон. Еще какие-то есть карабины и патроны, но полный список тупо не помню.
Eugene_K
16-5-2010 17:00 Eugene_K
quote:
Я немного другого ожидал, что-то вроде - каких-то 10 штук Евро, и любой каприз.

У нас такой магазинчик е... "Вы называете образец, мы вам цену, 70% предоплата, остальное наши проблемы".

quote:
Рискованная

Да нифига в ем рискованного, главное заранее правильно бумажки оформить...

quote:
и сравнительно недешёвая.

А вот это таки да - сдерут изрядно.
Barbecue
17-5-2010 10:29 Barbecue
quote:
Originally posted by Eugene_K:

Хосспидя, "Беретта ЦеИкс4 Шторм" ужо пару лет как охотничье... соответственно 9 пара охотничий патрон. Еще какие-то есть карабины и патроны, но полный список тупо не помню.

Да эти карабины под люгеровский патрон вроде снежного человека - все говорят, но никто не видел
Поиск Беретты Сторм в гугле постоянно выводит на торговцев пневматом, продавцы в магазинах пучат глаза и испугано трясут головой, будто динамит у них спрашиваешь
Как говорил один современный политик: "где адреса, пароли, явки"?

edit log

всего страниц: 12 : 123456789101112

Guns.ru Talks
Украина
Закон Украины об оружии ( 7 )