Guns.ru Talks
. ( 19 )

| | | | | | , | |
: 19 : 123...16171819
sov.soyuz
11-3-2012 15:12 sov.soyuz :
:

- . .
. sov.soyuz@mail.ru

:
, :
https://forum.guns.ru/forummessage/143/1169333-0.html
, :
https://forum.guns.ru/forummessage/143/958299.html
:
https://forum.guns.ru/forummessage/143/958303.html

:
click for enlarge 1920 X 1180 807.7 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1409 446.6 Kb picture _ click for enlarge 1518 X 1029 146.4 Kb picture _ click for enlarge 1767 X 1189 363.1 Kb picture _ click for enlarge 1884 X 1133 760.3 Kb picture _ click for enlarge 1697 X 1286 728.5 Kb picture _ click for enlarge 1663 X 1181 305.7 Kb picture _ click for enlarge 1644 X 837 292.5 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1000 819.0 Kb picture _ click for enlarge 1753 X 925 362.9 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 992 725.9 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 994 968.4 Kb picture _ click for enlarge 1716 X 845 407.1 Kb picture _ click for enlarge 1642 X 1138 269.1 Kb picture _ click for enlarge 1501 X 1069 317.8 Kb picture _ click for enlarge 1697 X 1019 338.3 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1475 563.7 Kb picture _ click for enlarge 1529 X 1026 318.4 Kb picture _ click for enlarge 1676 X 1093 345.8 Kb picture _ click for enlarge 1594 X 1045 351.8 Kb picture _ click for enlarge 1374 X 968 179.5 Kb picture _ click for enlarge 1591 X 957 295.2 Kb picture _ click for enlarge 1668 X 1165 388.6 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1241 487.0 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1388 575.5 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1264 428.6 Kb picture _ click for enlarge 1785 X 1067 311.2 Kb picture _ click for enlarge 1711 X 1106 367.9 Kb picture _ click for enlarge 1707 X 1147 250.3 Kb picture _ click for enlarge 1697 X 1255 561.8 Kb picture _ click for enlarge 1840 X 1467 392.8 Kb picture _ click for enlarge 1881 X 1086 457.0 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1161 935.6 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 892 686.6 Kb picture _ click for enlarge 1889 X 1141 478.5 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1019 746.5 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1065 877.2 Kb picture _ click for enlarge 600 X 510 107.4 Kb picture _ click for enlarge 600 X 432 82.6 Kb picture _ click for enlarge 600 X 303 60.3 Kb picture
click for enlarge 600 X 545 107.3 Kb picture _ click for enlarge 600 X 429 89.9 Kb picture _ click for enlarge 600 X 397 98.6 Kb picture _ click for enlarge 600 X 456 108.0 Kb picture _ click for enlarge 600 X 355 87.8 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1194 705.8 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1226 786.0 Kb picture _ click for enlarge 1519 X 1415 332.8 Kb picture _ click for enlarge 1628 X 1489 309.2 Kb picture _ click for enlarge 1759 X 1379 590.8 Kb picture _ click for enlarge 1869 X 1417 1001.7 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1413 1020.2 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1328 946.3 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1267 572.5 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1339 904.4 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1211 790.1 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1419 428.1 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1104 645.3 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1352 870.0 Kb picture _ click for enlarge 1920 X 1266 858.0 Kb picture _ click for enlarge 1207 X 746 314.0 Kb picture _ ,   1920 X 1247 489.4 Kb _ ,   1920 X 1269 524.4 Kb _ ,   1920 X 1266 557.7 Kb _ ,   1920 X 1316 694.2 Kb _ ,   1003 X 665 297.1 Kb _ ,   1920 X 1266 427.6 Kb _ ,   1920 X 1319 532.9 Kb _ ,   1920 X 1346 488.9 Kb _ ,   1920 X 1427 467.7 Kb _ ,   1920 X 1397 477.5 Kb _ ,   1920 X 1434 731.3 Kb _ ,   1009 X 704 317.1 Kb _ ,   1072 X 697 388.8 Kb _ click for enlarge 1061 X 682 365.9 Kb _ click for enlarge 924 X 681 337.4 Kb _ click for enlarge 979 X 682 359.4 Kb _ click for enlarge 1064 X 688 389.8 Kb _ click for enlarge 1003 X 684 370.0 Kb _ click for enlarge 945 X 686 312.3 Kb _ click for enlarge 1007 X 680 357.0 Kb _ click for enlarge 998 X 684 266.9 Kb _ click for enlarge 990 X 681 332.5 Kb _ click for enlarge 1027 X 679 375.7 Kb _ click for enlarge 1030 X 685 318.5 Kb _ click for enlarge 1065 X 685 394.9 Kb _ click for enlarge 1041 X 683 341.3 Kb _ click for enlarge 1086 X 681 359.8 Kb _ click for enlarge 1111 X 680 328.5 Kb _ click for enlarge 1089 X 681 326.2 Kb _ click for enlarge 1115 X 686 399.1 Kb _ click for enlarge 1111 X 684 320.2 Kb _ click for enlarge 1115 X 681 335.0 Kb _ click for enlarge 1155 X 683 438.3 Kb _ click for enlarge 1140 X 684 379.4 Kb _ click for enlarge 1139 X 686 362.3 Kb _ click for enlarge 1061 X 684 386.7 Kb _ click for enlarge 1050 X 684 340.3 Kb _ click for enlarge 1920 X 1189 582.5 Kb _ click for enlarge 1117 X 680 344.3 Kb _ click for enlarge 1133 X 683 372.9 Kb _ click for enlarge 1179 X 685 322.3 Kb _ click for enlarge 1086 X 679 312.6 Kb _ click for enlarge 1101 X 684 410.3 Kb _ click for enlarge 1111 X 685 395.7 Kb _ click for enlarge 1134 X 681 401.2 Kb _ click for enlarge 1073 X 680 164.7 Kb _ click for enlarge 1131 X 682 173.7 Kb _ click for enlarge 1076 X 684 166.5 Kb _ click for enlarge 1099 X 682 170.7 Kb _ click for enlarge 928 X 680 160.7 Kb _ click for enlarge 937 X 683 161.6 Kb _ click for enlarge 981 X 680 147.7 Kb _ click for enlarge 1053 X 681 118.3 Kb _ click for enlarge 1085 X 686 124.2 Kb _ click for enlarge 1125 X 684 126.0 Kb _ click for enlarge 1112 X 684 125.0 Kb

.

- , , .

----------
. "" .
----------
. ,
----------

edit log

sov.soyuz
20-2-2018 16:11 sov.soyuz
- .
click for enlarge 1080 X 683 155.2 Kb _ click for enlarge 1076 X 684 166.5 Kb _ click for enlarge 1099 X 682 170.7 Kb _ click for enlarge 1113 X 686 163.3 Kb _ click for enlarge 1097 X 686 160.0 Kb _ click for enlarge 1068 X 685 156.8 Kb _ click for enlarge 1088 X 686 176.3 Kb _ click for enlarge 1079 X 684 165.8 Kb _ click for enlarge 1087 X 685 158.6 Kb

edit log

77
24-2-2018 12:53 77
! !
sov.soyuz
1-3-2018 12:22 sov.soyuz
-
click for enlarge 961 X 682 151.1 Kb _ click for enlarge 928 X 680 145.9 Kb _ click for enlarge 937 X 683 146.4 Kb _ click for enlarge 971 X 680 163.3 Kb _ click for enlarge 1026 X 685 173.5 Kb _ click for enlarge 973 X 682 159.1 Kb _ click for enlarge 981 X 680 149.4 Kb _ click for enlarge 998 X 686 155.1 Kb _ click for enlarge 1002 X 686 155.3 Kb
sov.soyuz
23-3-2018 12:27 sov.soyuz
-
click for enlarge 1145 X 684 116.4 Kb _ click for enlarge 1053 X 681 118.3 Kb _ click for enlarge 1117 X 680 133.6 Kb _ click for enlarge 1083 X 683 133.8 Kb _ click for enlarge 1073 X 681 128.6 Kb _ click for enlarge 1085 X 686 124.2 Kb _ click for enlarge 1085 X 683 120.8 Kb _ click for enlarge 1065 X 680 128.4 Kb _ click for enlarge 1125 X 684 126.0 Kb

edit log

77
9-5-2018 22:33 77
, !
ramtek7
10-5-2018 20:57 ramtek7
, !
sov.soyuz
12-5-2018 12:00 sov.soyuz
!
Taimuraz07
7-6-2018 14:11 Taimuraz07
?
sov.soyuz
9-6-2018 09:55 sov.soyuz
quote:
?

, , .
sov.soyuz
7-7-2018 10:53 sov.soyuz
77
23-7-2018 12:24 77
! !
sov.soyuz
25-7-2018 12:25 sov.soyuz
quote:
! !

!
sov.soyuz
11-11-2018 14:41 sov.soyuz
-
click for enlarge 1147 X 683 128.4 Kb _ click for enlarge 1137 X 681 127.2 Kb _ click for enlarge 1112 X 684 125.0 Kb _ click for enlarge 1113 X 680 132.2 Kb _ click for enlarge 1108 X 681 134.8 Kb _ click for enlarge 1135 X 685 130.8 Kb
: 19 : 123...16171819