Guns.ru Talks
  Литва
  Письмо никому ... ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | кто здесь | ссылки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 3 :  1  2  3 
  следующая тема | предыдущая тема
Автор Тема:   Письмо никому ...    (просмотров: 2955)
 версия для печати
DM
posted 7-10-2009 19:30    
Laiškas niekam...
Mano keturių metų amžiaus dukros pasakojimai apie nuogus vyrus, dukros nurengimą nuogai, jos laižymą ir prašymą juos laižyti, didelius "sysalus" (kaip ji vadina lytinius organus), bėgantį kremą, tepimą jos su tuo "tikru" kremu, išbėgus kremui "sysalo" pasidarymą visai mažu, "sysalo" kišimą jai į burną, tampymą pirmyn atgal, garsų rėkimą, "sysalo" kišimą ir tampymą kambaryje, vonioje, tualete ... visur, visada, šimtus kartų, kai ji būdavo pas savo "Mamą" savaitgaliais, net dukros Krikšto dieną, nejaudina nei vieno ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno.

Juk nieko čia neatsitiko. Mergaitė gyva. O motina turėjo iš ko gyventi, gaudama pinigus iš tų su dideliais sysalais.

Trys mano vaiko apklausos apie jos seksualinio prievartavimo aplinkybes, kai įstatymas reglamentuoja vaiką apklausti ne daugiau kaip vieną kartą, mano mažametės dukros atlikta kompleksinė teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizė davusi kategorišką išvadą - dukra gali teisingai suvokti konkrečias reikšmingas bylai aplinkybes ir duoti apie tai parodymus, padidintas polinkis fantazuoti jai nenustatytas, dešimt apklausose dalyvavusių psichologų, kurie nesugebėjo atskleisti vaiko "melo", šioje teisinėje valstybėje nieko nereiškia. Kategoriškas prokurorų reikalavimas vėl ir vėl tirti vaiką, kai vaikas apklaustas ir ištirtas, jiems leidžia priimti nutarimą- vaikas nebuvo seksualiai prievartaujamas.

Aš nežinau, gal aš kaip tėvas kitomis akimis žiūri ir kitaip suprantu mergaitės žodžius, kuriuos ji kartojo apklausų, ekspertizės metu. Bet gal yra Lietuvoje žmonių, kurie tokius vaiko žodžius kitaip suprasti nebegali - tai yra pati šlykščiausią prievarta, išsigimėlių, iškrypėlių, pedofilų orgijos... Aš nežinau, gal "kvalifikuoti" prokurorai mato kitaip...

Gal prokurorai mato kitokius j ų veidus, nes šie orgijose dalyvavę asmenys yra Pilietinės demokratijos partijos prezidiumo narys, Seimo nario V. Muntiano buvęs visuomeninis patarėjas, Darbo partijos Kauno skyriaus buvęs vadovas Andrius Ūsas, Kauno apygardos teismo teisėjas Jonas Furmanavičius ir trečias, kaip dukra pasakoja, jų draugas šviesių plaukų Aidas. Man jie visi - pedofilai. Aš niekad gyvenime nepamiršiu keturių metų dukros klausimo man, 36 metų tėvui, pasakojant apie jų smirdančius šikalais "sysalus", iš jų bėgančius kremus: "Tai ką tu tėte lėliukas, nieko nesupranti ?"

Aš suprantu, kad susidurta su "čekanavičiais", kurie yra valdžioje, politikoje, teisme ... Aš visiems linkiu, kad niekad gyvenime nesusitiktumėte su tokiais... Už šitą mano "išgalvotą" šmeižtą man iškelta baudžiamoji byla, prašoma priteisti milijoną litų "neturtinei žalai" atlyginti... Kaip viskas pasibaigtų, bet aš niekad netylėsiu: dėl savo išprievartautos mažametės dukros, dėl tų vaikų, kurie jau buvo išprievartauti ir tų, kurie šių iškrypėlių nenubaudus, dar bus. Gal perskaitę mano žodžius, atsilieps šių iškrypėlių aukos ar jų artimieji.

Visi mano pra šymai prokurorams atmetami. Prašymas apklausti orgijose dalyvavusį apygardos teisėją prokuroro Kiuršino atmestas, nes informacija apie teisėją nėra patikrinta proceso veiksmais, nurodytas teisėjo atpažinimo būdas nėra atliktas pagal LR BPK normas, todėl neturi jokios teisinės galios, prašyme apklausti nenurodyta koks turėtų būti šios apklausos dalykas ir kokią informaciją, naudingą tyrimui, būtų galima gauti apklausus apygardos teisėją. Aš jau nieko nebesuprantu: ar aš kaip nukentėjusios mažametės įstatyminis atstovas galiu turimą informaciją patikrinti proceso veiksmais, ar aš galiu atpažinimą atlikti pagal LR BPK normas, ir apskritai, aš nesuprantu, ar mažametės nurodytų asmenų, kurie lankėsi jos seksualinio prievartavimo vietoje, parodymai gali turėti reikšmę baudžiamojoje byloje. Tai yra ne mano galimybės, bet ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, gaunančių atlyginimą iš valstybės, prievolės imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką butų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

Ir dar daugiau nei juokinga - paskutiniai mano skundai d ėl prokuroro A. Kiuršino veiksmų, adresuoti Kauno apygardos vyriausiajam prokurorui K. Betingiui, Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui A. Valantinui, išspręsti to paties prokuroro A. Kiuršino. Kur kreiptis, ką daryti, kaip kovoti su pedofilais, aš jau nebežinau.

Pagrindinis nacionalinis teis ės aktas - Lietuvos Respublikos Konstitucija -įtvirtina bandrąsias nuostatas dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos bei konstitucinę valstybės pareigą saugoti ir globoti vaikystę, ginti vaikus. Prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Prokuratūros įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Prokurorių G. Ročienės, R. Čivinskaitės, A. Kiuršino, K. Betingio pastangos daryti viską, o tiksliau - nieko nedaryti - kartojasi ir kartojasi. Aš dar noriu tikėti, kad šioje supuvusioje teisinėje valstybėje yra sąžiningų ir dorų pareigūnų, kurie padarytų viską, kad pedofilai ir iškrypėliai gautų užtarnautą bausmę. Toks, koks atliekamas šiuo metu ikiteisminis tyrimas, yra pakartotinė trauma tiek mano mažametei dukrai, tiek man, tiek mano tėvams.

Jeigu šiame laiške kas nors supratote kas vyksta nepriklausomoje Lietuvoje, prašau ką nors darykite, prašau kaip nors padėkite. Jei apskritai įmanoma dar kuo nors padėti. Nes nei Ročienės, nei Čivinskaitės, nei Kiuršinai, nei Betingiai jau niekada nepadės. Jie svajoja, pabaigus "garbingą tarnybą", apie laimingą ir sočią senatvę...

Drąsius Kedys.

Translation from Lithuanian
LETTER TO NOBODY:

Stories of my four-year old daughter about naked men, her being undressed, her being licked and requests to lick big sysalai (as the little girl calls men's genital organs), dripping out cream, her being covered with that "natural" cream, becoming of sysalas very little (after the "cream" run out), putting sysalas into her mouth, its pulling forward/ back, shouting strange sounds, putting and pulling sysalas in the room, bathroom, lavatory: everywhere, always, hundreds of times when she visited her "Mummy" at weekends (even on Christening day of my daughter) do not move none of officers involved in prejudicial inquiry. Nothing happened here: The girl is alive. Her mother got money from those with big sysalai for living.
Three interrogations of my daughter about circumstances of sexual abuse (even if, according to law regulations, a child may be interrogated only once), complex forensic psychiatry done with my daughter, forensic psychology expertise with a categorical conclusion that my daughter can properly understand particularly essential circumstances of the case and testify. Increased predisposition to fantasise was not identified. Ten psychologists that participated in interrogations were not able to determine "lies" of the child. However, all this does not mean anything in our Legal State. Categorical request of prosecutors to constantly interrogate the child (after she was interrogated and examined already) allows them to take the decision - the child was not sexually abused.
I do not know. Maybe, as her father, I look with another eye upon this situation and understand words of the girl repeated during interrogations and expertise. But maybe there are people in Lithuania who cannot understand words of the child in a different way - it is disgusting violence, orgies of degenerates, perverts, paedophiles: I do not know, maybe "qualified" prosecutors think differently:
Maybe prosecutors see their other faces because participants of these orgies are Member of Presidium of Citizen Democracy Party, ex-Public adviser of the Member of Seimas V. Muntianas, ex-Head of Kaunas branch of Labour Party Andrius Ūsas, Judge of Kaunas County Court Jonas Furmanavičius, and their third blond-haired friend Aidas. To me, they all are paedophiles. I shall never forget a question of my four-year old daughter to me, her father of 36 years-old, telling me about their sysalai that smelled shit and dripping out cream: "Are you a baby, Daddy? You do not understand anything?".
I understand that we faced "čekanavičiai" which are in power, politics, Court: I wish to everybody not to meet such people in your life: For this "created" slander I was entered in a criminal case. It is requested to adjudge one million Litas to compensate immaterial damage: It does not matter how it all ends, but I shall not be silent: for the sake of my raped little daughter, for the sake of the raped children and future victims that may appear if we do not punish these people. Maybe, after reading my words, victims and relatives of these perverts shall respond.
All my requests to prosecutors are rejected. The request to interrogate Judge of Kaunas County Court was rejected by the prosecutor Kiuršinas, as information about the Judge is not checked by process actions: the indicated way of recognition was not performed according to norms of the Criminal Code of Practice of the Republic of Lithuania. Therefore, it does not have any legal power. Interrogation subject-matter is not indicated in the request to interrogate; it is also not indicate what information useful for investigation should be received after interrogation of the Judge. I do not understand anything: can I, as a legal representative of aggrieved little girl, check the obtained information by process actions; can I perform recognition by norms of the Criminal Code of Practice of the Republic of Lithuania. Apart from that, I do not understand whether evidence of the indicated by the little girl people who visited the place of her sexual abuse can be significant in a criminal case. It is not my competence, but obligation of the officers carrying this prejudicial inquiry who get paid by the Government to take all the foreseen means to investigate and reveal criminal activity in the shortest possible period of time.
Even funnier that one could imagine - my last complaints on actions of the prosecutor A. Kiuršinas addressed to Supreme prosecutor of Kaunas County K. Betingis and General prosecutor of the Republic of Lithuania A. Valantinas were solved by the prosecutor A.Kiuršinas himself. I do not know where to apply, what to do, how to fight paedophiles.
The main national legal act - Constitution of the Republic of Lithuania - embeds general provisions on human rights and protection of freedom and constitutional State obligation to save and protect childhood and cherish children. Prosecutor's office is a State institution performing functions determined in Constitution of the Republic of Lithuania, Prosecution law and other legal acts. Prosecutor and institutions of prejudicial inquiry in every case of criminal activity have to perform all means foreseen by the legal acts to reveal criminal activity. Attempts of prosecutors G.Ročienė, R.Čivinskaitė, A.Kiuršinas, K.Betingis to perform everything, or better to say nothing, are constantly repeated. I want to believe that there are just and honest officers in this rotten country who would do everything for paedophiles and perverts to pay the penalty. Presently performed prejudicial inquiry is a repeated trauma for my little daughter, me and my parents. If anybody understood what happens in the independent Lithuania, please do something, help us. If it is still possible to do anything. As the "Ročienė", "Čivinskaitė", "Kiuršinas" or "Betingis" shall never help. They dream to finish their reputable service and get happy and solid senescence...

Drąsius Kedys

Перевод с литовского

Письмо никому ...

Рассказы моей четырехлетней дочери о голых мужчинах, раздевание дочери догола, ее лизание и просьбы, чтобы она их лизала, огромные <сисалай> (как она называет мужские половые органы), вытекающий крем, обмазывание ее <натуральным кремом>, о том, что после вытекания кремы <сисалас> становится маленьким, впихивание <сисаласа> ей в рот, в комнате, в туалете... везде, всегда, сотни раз, когда она была у своей <Мамы> на выходных, даже в день Крестин моей дочери, не волнуют ни одного сотрудника, проводящего досудебное расследование.

Ведь ничего не случилось. Девочка жива. А мать имела средства к существованию, получая деньги от тех, с большими <сисалами>. Три допроса моего ребенка об обстоятельствах сексуального насилия (хотя по закону ребенка можно допрашивать не более одного раза), выводы выполненной комплексной экспертизы судебной психиатрии, а также экспертизы судебной психологии показали, что дочь может правильно понимать основные обстоятельства дела и давать показания. Повышенная склонность дочери к фантазированию не установлена. Десять психологов, участвовавших при допросах, не смогли установить <обман> ребенка. Все это ничего не значит в этом правовом государстве. Категоричное требование прокуроров допрашивать ребенка снова и снова, после того, как ребенка уже допросили, позволят им принять решение - ребенок сексуальному насилию подвержен не был.

Я не знаю, может, как отец, я смотрю на это дело другими глазами и понимаю ее слова, которые она повторяла во время экспертизы, по-другому. Возможно, в Литве есть люди, которые эти слова ребенка не могут понять по-другому - это самое настоящее насилие, оргии выродков, извращенцев, педофилов... Я не знаю, может <квалифицированные> прокуроры видят это по-другому...

Может прокуроры видят другие их лица, потому, что участвовавшие в оргиях лица - член президиума Партии гражданской демократии, бывший общественный советник члена Сейма В.Мунтяна, бывший глава Каунасского отделения Партии труда Андрюс Усас, судья Суда Каунасского уезда Йонас Фурманавичюс и третий, по словам моей дочери, их светловолосый друг Аидас. Для меня все они педофилы. Я никогда в жизни не забуду вопроса моей четырехлетней дочери мне, 36-летнему отцу, при рассказе об их вонючих <сисалах> и вытекающего из них крема: <Ты что папа, маленький, ты ничего не понял?>.

Я понимаю, что мы столкнулись с <чеканавичами>, которые находятся во власти, политике, суде... Я никому не пожелаю столкнуться с этим... За эту выдуманную мной <клевету> на меня заведено уголовное дела, согласно которой они хотят присудить миллион литов за <нематериальный> урон... Неважно, как все закончится, но я никогда не стану молчать: во имя моей изнасилованной малолетней дочери, во имя тех детей, которые были изнасилованы и тех, которые будут, если не накажут этих извращенцев. Может, прочтя мои слова, откликнуться жертвы этих извращенцев и их близкие.

Все мои просьбы, обращенные к прокурорам, были отклонены. Просьба опросить участвовавшего в оргиях судью была отклонена прокурором Кюршинасом, поскольку информация о судье не проверена процессуальными действиями. Способ опознания судьи не соответствует нормам Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики. Поэтому он не имеет правовой силы. Однако, в просьбе допросить не указывается какой должна быть тема допроса и какая нужная следствию информация может быть получена во время допроса судьи. Я ничего не понимаю: могу ли я, законный представитель пострадавшей малолетней, могу проверить имеющуюся информацию путем процессуальных действий, могу ли я провести опознание согласно нормам УПК Литовской Республики. И вообще, я не понимаю, могут ли показания указанных малолетней пострадавшей лиц иметь значение в уголовном деле. Это не в моих силах, а обязанность проводящих досудебное расследование следователей, которые получают от государства зарплату. Они должны делать все, чтобы в самые кратчайшие сроки расследование было проведено, и преступная деятельность была раскрыта.

И еще, даже смешно, последние мои жалобы по поводу действий прокурора А.Кюршинаса, адресованные главному прокурору Каунасского уезда К.Бетингису, Генеральному прокурору Литовской Республики А.Валантинасу, были рассмотрены самим прокурором А.Кюршинасом. Куда обращаться, что делать, как бороться с педофилами - я уже не знаю.

Основной национальный правовой акт - Конституция Литовской Республики - укореняет общие положения по правам человека и защите свободы личности. Конституционная задача государства - защищать и охранять детство, защищать детей. Прокуратура - государственное учреждение, выполняющее функции, указанные в Конституции Литовской Республики, законе Прокуратуры и прочих законах. При выяснении уголовной деятельности прокурор и учреждения досудебного расследования обязаны, согласно своей компетенции, выполнить все, что предусмотрено законом, для того, чтобы раскрыть преступление в кратчайшие сроки. Старания прокуроров Г.Рочене, Р.Чивинскайте, А.Кюршинас, К.Бетингис сделать все, точнее сказать - не делать ничего, постоянно повторяются. Я хочу верить, что в этом гнилом государстве есть еще честные и правильные люди, которые сделают все, чтобы педофилы и выродки получили заслуженное наказание. То, как сейчас проводится досудебное расследование, - это повторная травма для моей малолетней дочери, для меня и моих родителей.

Если из этого письма кто-нибудь понял, что творится в независимой Литве, прошу Вас, сделайте что-нибудь. Если еще можно хоть что-нибудь сделать. Ведь ни Рочене, ни Чивинскайте, ни Кюршинас, ни Бетингис уже никогда не помогут. По окончании <достойной службы> они мечтают о счастливой и сытой старости...
Драсюс Кядис


Жуткие вещи у Вас творятся, Коллеги...

DM
posted 7-10-2009 19:34    
Вильнюс, 7 октября. В Каунасе 5 октября был убит судья окружного суда Ионас Фурманавичюс. Это - первый случай убийства судьи в Литве, хотя сотрудники правоохранительных органов регулярно получают угрозы в свой адрес.

Судья Фурманавичюс, по предварительным данным, был расстрелян из белого микроавтобуса <VW Transporter>. В его теле криминалисты обнаружили 4 пули. В настоящий момент вся полиция Каунаса переведена на усиленный режим работы, появились дополнительные патрули, в городе организованы мобильные посты, проверяющие документы граждан. Правоохранительные органы обратились за помощью к населению.

Между тем, как сообщает корреспондент <БалтИнфо> со ссылкой на выступление перед журналистами председателя Совета судей Лаймы Гарнялене, произошедшее <вскрывает бреши в правоохранительной системе Литвы, поскольку защита судов и судей до сих пор не обеспечена>. При этом она добавила, что в некоторых случаях работники судов имеют право просить обеспечения им индивидуальной защиты, однако такие случаи редки.

Гарнялене заявила, что ей не известны причины, по которым могло быть совершено убийство судьи Каунасского окружного суда, но при этом добавила, что оно могло быть совершено не только в связи с профессиональной деятельностью Фурманавичюса, но и с его личной жизнью.

Председатель Совета судей рассказала также, что убитый судья рассматривал одновременно несколько так называемых <резонансных дел> - в частности, уголовное дело сына криминального авторитета Генрикаса Дактараса - Энрикаса, обвиненного в контрабанде. Одновременно Гарнялене не стала отрицать того факта, что сам убитый судья был ранее публично обвинен Драсюсом Кедисом в педофилии.

После убийства судьи в Каунасе было совершено еще одно громкое преступление, возможно, связанное с делом об убийстве Фурманавичюса. Убитая - 30-летняя Виолета Нарушявичене - является знакомой Кедиса и сослуживицей судьи. Кедис ранее заявил о сексуальных действиях судьи в отношении его дочери, причем связи Фурманавичюса с девочкой способствовала именно убитая женщина. Жалобу в прокуратуру на педофила Кедис отнес еще год назад, но представители правосудия бездействовали. В полиции не исключают, что отец ребенка, над которым было совершено надругательство, мог начать самосуд. Драсюс Кедис сейчас находится в розыске.

Парламентарии Литвы создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств, связанных с расстрелом Йонаса Фурманавичюса и Виолеты Нарушявичене. Кроме того, этим громким преступлением заинтересовалась и президент Даля Грибаускайте. Во вторник, 6 октября, она неожиданно вызвала к себе генпрокурора Альгимантаса Валантинаса, который информировал ее о ходе расследования. Генпрокурор получил указание Грибаускайте не рассказывать СМИ о ходе расследования и не участвовать в телепередачах.

Lokamp
posted 7-10-2009 19:34    
Наманые вещи. Педофил должен лежать в земле.
ImageMaker
posted 7-10-2009 19:40    
интересно где сейчас Драсюс Кедис?
Найдется живым или мертвым?
А то вдруг явится со справкой, что с воскресенья включительно был за пределами Литвы и тому куча свидетелей...

YuraLT
posted 7-10-2009 20:32    
quote:
Originally posted by Lokamp:
Наманые вещи. Педофил должен лежать в земле.

+10000000000000000000000
Ну не ходить же им по ней - мерзавцам...

Sanych
posted 7-10-2009 21:46    
Педофил однозначно должен лежать в земле.
Njkmrj clf`ncz vyt? xnj dcz 'nf pfdfheirf njkmrj ghbrhsnbt lkz lj,ktcnys[ hb[fhljd pjhut? xnj ,s cvtybnm ytelj,ys[ lkz rjuj-nj(&) k.ltq/
А Кедис, скорее всего, уже давно помогает фиалкам из под земли протолкнуться.

Konradas
posted 8-10-2009 00:27    
Post mortem. Увы... Если по ошибке найдут - сделают невменяемым. Чтоб такие кусты (как AGRASTAI) сберечь.
Для себя я давно сделал такую клятву - если кто либо сделает невозвратно плохо моей жене или сыновьям - моя жизнь и денежные ресурсы для меня будут стоить ронно ничего. Вот по этому я понимаю Драсюс (с оправданием - другой вопрос)) и вот только по этой причине и с таким настроем сегодня выиграл судебный процесс на скромных 6 средних окладов. Нужно в государстве создать такую атмосферу, чтоб любой негодяй не чувствовал себя безнаказанным.

edit log

ImageMaker
posted 8-10-2009 12:44    
:


click for enlarge 700 X 595 470,2 Kb picture

особо внимательно последний абзац прочитайте и подумайте чуток "о чём это" автар

edit log

Konradas
posted 8-10-2009 14:10    
Я хорошо знаю автора esse. Ушел из "Kauno diena", продав ту идеологию, за которую тогда мы держались в Каунасе и которая помогла отстоять всю свободную прессу в 1991. Ушел в "laikinoji sostinė", придаток "Lietuvos rytas" - а эта контора давно демонстрирует свои мускули в сфере PR. В любом громком деле, будь это дело Jonaitienė или в данном случае манипулируется общественным мнением дабы показать потенциальным заказчикам свои мускулы. Президента не выбирает народ - его выбирает технологии. А вот судей иногда наказывает народ.
Varnas
posted 10-10-2009 04:51    
Уже во вторник было ясно что Кедис мертв. Его пистолет валяетса у порога жертвы нестрелянным... Значит стреляли из другова пистолета, нелегального. Кстати - показывали интервю с соседями етой женшины - пригородок а выстрелов никто неслышал. А ведь стреляли при открытой двери. Блин прокуроры людей уже за конченных идиотов держит
kolobok
posted 10-10-2009 22:56    
quote:
Originally posted by Varnas:
Блин прокуроры людей уже за конченных идиотов держит

А вы слышали коментарии прокуратуры по ходу следствия?
В нормальном государстве человек не виновен пока это не установлено судом. Правохранительные органы не называют Кедиса
ни преступником ни убийцей а только подозреваемым а вот
господа журналисты уже докопались и до родителей и до дедушки.
Вся грязь и сплетни от СМИ а прокуратура и полиция работает и
больше чем уверен что версия с Кедисом не единственная.

ImageMaker
posted 10-10-2009 23:05    
quote:
Originally posted by Varnas:
Уже во вторник было ясно что Кедис мертв. Его пистолет валяетса у порога жертвы нестрелянным... Значит стреляли из другова пистолета, нелегального. Кстати - показывали интервю с соседями етой женшины - пригородок а выстрелов никто неслышал. А ведь стреляли при открытой двери. Блин прокуроры людей уже за конченных идиотов держит

=========

ну почему сразу так и мертв со вторника?

Валяется пистолет Кедиса и стреляли из нелегального ... и что?- не уловил связи, поясните пожалуйста, если не затруднит...

Выстрелов не слышали + открытые двери ... и что? В первую жертву кто-то (как-бы в печати заявляли что Кедис подозреваемый и улик против него нет, есть только мотивы и предположения) стрелял и проскальзывала информация, что последний контрольный выстрел был без глушителя... И что это доказывает? Глушитель выстрелом оторвало? Или отпечатки пальцев Кедиса нашли на пулях выбранных из жертвы?

У Вас есть альтернативные предложения за кого Вы прелагаете считать народ? Но некоторый смысл в Вашем определении есть, т.к. защитники защищают Кедиса как бы как стрелявшего, а зачем? или народ от следственных органов сознательно скрывает улики? Никто его не видел, улик нет и сразу в розыск? а может погорячились и предъявить будет просто нечего?

Лучшебы народ побеспокоился о дочери, а то без согласия родственников (например дедушек и тети/дяди) забрали неизвестно куда, не предупредили, дают с ней встретиться лимитированно ... вот только я не могу определить как такая принудительная изоляция малолетних без согласия родственников называется... или оно не имеет названия?

Вообще всё в этом случае выглядит как театр абсурда и абсолютно противоречит друг другу. Не удивлюсь, если Кедис неожиданно появится с кучей письменных свидетельств где он был все это время

edit log

Varnas
posted 10-10-2009 23:20    
quote:
А вы слышали коментарии прокуратуры по ходу следствия?

Слышал. Но помоему все же тут игра в одни ворота. не так сильно как журналисты, но все равно. Прокурор по поводу пистоле найденного никаких коментариев недает. Похоже потом услышим что експерты ошиблись .
quote:
Вся грязь и сплетни от СМИ а прокуратура и полиция работает

Странно работает - родителям запрещает с прессой общатса. Ребенка увозит в какое то учереждение. "Сообщик" так вобще пассивно сидит в кабине - спрашиваетса что он там делал, моральную поддержку осуществлял или на память фоткал?
quote:
Валяется пистолет Кедиса и стреляли из нелегального ... и что?- не уловил связи, поясните пожалуйста, если не затруднит...

Тролизмом ненадо заниматса....
ImageMaker
posted 10-10-2009 23:28    
quote:
Originally posted by Varnas:

Тролизмом ненадо заниматса....

=======

про марксизм, ленинизм, сталинизм слышал, а что такое "тролизм" в связи с моим вопросом пояснить ход Вашим мыслей?
типа "а хз"? или Ваш "тролизм" адресован "третьим" лицам ?

edit log

kolobok
posted 10-10-2009 23:53    
quote:
Слышал. Но помоему все же тут игра в одни ворота. не так сильно как журналисты, но все равно.


И что так прямо уверено доложили что полностью установлена вина
Кедиса, установлены сообщники и никаких сомнений????
DenisLT
posted 10-10-2009 23:56    
quote:
Ну не ходить же им по ней - мерзавцам...

Карать педофилов!!!
Varnas
posted 10-10-2009 23:58    
quote:
И что так прямо уверено доложили что полностью установлена вина
Кедиса, установлены сообщники и никаких сомнений????


Журналюги, мать их... Особенно етот пидорас кривицкас - прям сказку ужасов пытался расказать. С повторами по пять раз...
Konradas
posted 11-10-2009 21:00    
Предлагаю следующее:
C учетом того, что все нами написанное ложится в досье, все таки осмеливаюсь (не складно, но правильно) расскладывать те факты и вопросы, которые меня коробят (предлогаю поделиться - может кто-то из следователей еще являются честными людьми и обратят на это внимание):
1. Сколько орудий убийства
2. Сколько микробусиков (гос. номера, наличие мигалки)
3. Кому принадлежали бусики (бусик)?
4. В какой Каунасской агентуре плотером сделали надпись "Kauno keliai" с логотипом и соответствующим шрифтом? Кто был заказчиком?
5. Кто сказал что нападающих на Фурм. было больше чем один? Если да - кто будет идти за сумашедшим и с какой мотивацией?
6. Куда стреляли и сколько:
а) furm - в живот или ниже?
b) тетка жертвы крема - в висок или гораааааааааздо ниже?
7. Почему девушку направили в Вильнюс?
И вам не страшно, что вами рулит какая-то масонская ложа?

edit log

Konradas
posted 11-10-2009 21:15    
В добавок - а где разница между lsb и другими грахжданами. http://www.lrytas.lt/-12552757681253688542-d-kedys-oficialiai-kreip%C4%97si-%C4%AF-prezident%C4%99-7-kartus.htm

edit log

ZULU
posted 12-10-2009 15:53    
[QУОТЕ]Оригиналлы постед бы Конрадас:
[Б]
1. Сколько орудий убийства

Не сообшьается

2. Сколько микробусиков (гос. номера, наличие мигалки)

Один

3. Кому принадлежали бусики (бусик)?

Куплен с рук, но новую регистрацию не прошедший. Т.е., формально - ничей, жаргонно - ъчерныйъ - идеальный транспорт для преступления

4. В какой Каунасской агентуре плотером сделали надпись ъКауно келиаиъ с логотипом и соответствующим шрифтом? Кто был заказчиком?

Нашли, заказчик - Кедис.

5. Кто сказал что нападающих на Фурм. было больше чем один? Если да - кто будет идти за сумашедшим и с какой мотивацией?

а)Журналисты со слов свидетелей, официально не подтвержденно.
б)Например, тот, кто управляет действиями маньяка. Чтоб мавр сделал свое дело тqак, как надо.

6. Куда стреляли и сколько:
а) фурм - в живот или ниже?
б) тетка жертвы крема - в висок или гораааааааааздо ниже?

Детально не сообшьается, но со слов прокуроров журналисты сообшьили, что в Фурманавичюса выпушьенно около десятка пуль, из которых попали только четыре. Т.е., стрельба ъспраы анд праыъ.

7. Почему девушку направили в Вильнюс?

Потому что там Центр развития ребенка с лучшими в Литве специалистами.

И вам не страшно, что вами рулит какая-то масонская ложа?[/Б][/QУОТЕ]

Ну совершенно не страшно :о)))))

  всего страниц: 3 :  1  2  3 

новая тема  Post A Reply
следующая тема | предыдущая тема

  Guns.ru Talks
  Литва
  Письмо никому ... ( 1 )
guns.ru home